Congres 'Samenwerken voor een veilig thuis'

Datum: 11 Mei 2017 locatie: Fries Congrescentrum, Oprijlaan 3, Drachten
Congres 'Samenwerken voor een veilig thuis'


Wil jij als professional bijdragen aan een radicale verbetering op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld?
 
Op 11 mei 2017 organiseren Fier, Veilig Thuis, politie, OM én de Taskforce Noord Nederland een congres over de multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld in de 3 noordelijke provincies.

Datum:     donderdag 11 mei 2017
Tijd
:          09.00 – 17.00 uur (inclusief koffie, thee en lunch)
Locatie:   Fries Congrescentrum Drachten
Adres:      Oprijlaan 3 te Drachten
Kosten:    €120,00 (inclusief btw)
Accreditatie wordt aangevraagd (in ieder geval bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)


Het Verwey Jonker Instituut deed in 2014 onderzoek naar huiselijk geweld in de 4 grootste steden in Nederland (G4). Uit dit onderzoek werd duidelijk dat er ondanks alle inspanningen te weinig resultaat wordt geboekt. Het geweld neemt in een groot aantal gevallen niet af, de traumatisering neemt in de loop van de tijd toe, en de kans is groot dat de kinderen die in zulke omstandigheden groot worden later ook weer betrokken raken bij huiselijk geweld.

Met dit congres willen we:
•   verbindingen leggen en context voor samenwerken versterken
•   kennis en informatie delen over hoe het gesteld is met onze aanpak
•   bestuur, zorg, justitie en politie met elkaar kennis laten maken
•   voorbeelden van kansrijke initiatieven geven
•   over de provincies heen kennis en ervaring delen en benutten
•   krachten bundelen, versterken wat al goed werkt en samen een radicale verbetering tot stand brengen

Het congres is bedoeld voor veiligheidsmedewerkers en hulpverleners in regio Noord:
•    De veiligheidsketen (o.a. politie, OM, de RvdK, Veiligheidshuis en Reclassering)
•    De hulpverleningsketen (o.a. verslavingszorg, Veilig Thuis, wijkteams, Jeugdhulp en GGZ) 
•    Het medische zorgcircuit (o.a. vertrouwensartsen, huisarts en ziekenhuis)
 

Het programma

09.00 uur     Registratie en ontvangst
10.00 uur     Opening dagvoorzitter door Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen
10.15 uur      Veiligheid eerst: de effecten van hulpverlening bij partnergeweld door Bas Tierolf, senior onderzoeker, Verwey-Jonker instituut.
10.45 uur      Maak het onzichtbare zichtbaar: Wat kunnen we doen om te zien, te horen en te praten over het onzichtbare? door Maaike Brunekreef, aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Isala ziekenhuis Zwolle), met Jeroen, ervaringsdeskundige
11.30 uur     Koffie- en theepauze en bezoek ontmoetingsplein
12.00 uur    1e ronde deelsessies
13.15 uur      Lunchpauze en bezoek ontmoetingsplein
14.00 uur     Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico gestuurde zorg – door Sander van Arum, expert multisectoraal systeemgericht samenwerken bij geweld, verwaarlozing & misbruik in huiselijke kring
14.30 uur     Interview met Francien Lamers, emeritus-hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling aan de Vrije Universiteit, door de dagvoorzitter Eric van Oosterhout
15.00 uur     Koffie- en theepauze en bezoek ontmoetingsplein
15.15 uur      2e ronde deelsessies
16.30 uur     Afsluiting congres en borrel
 

Deelsessies

Tijdens het congres zijn er 2 deelsessie rondes. In iedere ronde worden 5 verschillende deelsessies aangeboden. Hieronder vind u de informatie van alle deelsessies. Onderaan de pagina kunt u zich voor het congres aanmelden en uw voorkeuren voor de deelsessies kenbaar maken.

Deelsessies ronde 1 (12.00 – 13.15 uur)

Deelsessie 1 ‘Gemeentelijke regie op de aanpak kindermishandeling’ door Mattias Gijsbertsen, wethouder gemeente Groningen
Wat heeft u als gemeente minimaal nodig om goed invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke regierol op het gebied van de aanpak kindermishandeling? Deze deelsessie is bedoeld voor gemeentebestuurders (wethouders en burgemeesters), ambtenaren jeugd, Wmo en openbare orde en veiligheid. Aan de hand van de 10 van Noord worden praktijkervaringen vanuit verschillende gemeenten met u gedeeld. Het doel van de deelsessie is om van elkaar te leren en inspiratie op te doen voor de uitvoering van uw regierol in de aanpak van kindermishandeling.
 
Deelsessie 2 ‘Samenwerken en de focus op veiligheid’ door Janneke Ploegsma (Veilig Thuis Friesland), Reinette Montsma (GGZ Friesland/Poli FP) en Mariet Smid (Directe Hulp bij Huiselijk Geweld, Fier)

Samenwerking, focus op Veiligheid en expertise blijkt uit onderzoek van cruciaal belang voor een succesvolle aanpak. Ondanks de inzet en betrokkenheid van hulpverleners in gezinnen blijk huiselijk geweld en kindermishandeling hardnekkig en onder onze ogen plaats te vinden. Wat merken de cliënten/het gezin van de focus op veiligheid en met wie werken ze samen. In deze deelsessie komen de succesfactoren en valkuilen in de samenwerking bij aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Friesland ter sprake.
 
Deelsessie 3 ‘De gevolgen van kindermishandeling op lijf en brein’ door Jenny de Leeuw en Judith Visser, vertrouwensartsen Veilig Thuis Friesland en Groningen
In deze deelsessie wordt ingegaan op de gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld op
zowel lichamelijk gebied als op de psychosociale ontwikkeling bij kinderen. Welke gevolgen heeft dit
voor later, ook als je zelf weer ouder bent?

Deelsessie 4 ‘Centrum tegen Seksueel Geweld’ door Gerda de Groot, projectleider CSG Friesland  
Sinds begin 2017 is er een landelijk dekkend netwerk van CSG’s die zich richten op de aanpak van acuut seksueel geweld. De nadruk ligt op het creëren van veiligheid en het voorkomen van PTSS en recidive. De CSG’s vormen een belangrijke onderdeel van de MDA++: specialistisch, multisectoraal en multidisciplinair, een helder doorlopend en gefaseerd proces, systeemgericht, geregisseerd en integraal. Hoe werkt het nu? Wat zijn de ervaringen van slachtoffers en hun omgeving? Welke partners zijn van belang? Hoe krijgt de samenwerking vorm – vanuit MDA++ perspectief?Binnen deze workshop gaan we in op de behaalde resultaten, staan we stil bij de kansen en de dilemma’s en gaan we met u in gesprek over hoe u de mogelijkheden van het CSG in uw werksituatie kunt benutten.
  
Deelsessie 5 ‘Samen1plan’ door Ellen Loykens, klinisch psycholoog/orthopedagoog/directeur Behandelzaken bij Molendrift
Samen1Plan is een werkwijze én een gratis online hulpverleningsplan. Het doel is de samenwerking en afstemming in zorgtrajecten op een eenvoudige, effectieve én efficiënte manier mogelijk te maken. De 1gezin1plan1regisseuraanpak wordt onderbouwd in praktijk gebracht. Met Samen1Plan realiseren cliënten (jongeren/ gezinnen) hun zelfgekozen perspectief, binnen een goed gecoördineerd en integraal hulpverleningstraject. Op de beveiligde website delen cliënt of gezin, hulpverleners en eventueel personen uit het sociale netwerk doelen, acties, voortgang en agenda. Eén gezamenlijke plan staat centraal, waarbij de rollen helder worden verdeeld. Samen1Plan maakt het gemakkelijker om samen de lijn vast te houden, samen te werken en af te stemmen. In de deeksessie maak je kennis met de werkwijze van Samen1Plan-werkwijze aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Deelsessies ronde 2 (15.15 – 16.30 uur)
 
Deelsessie 6 ‘Samenwerken en ontschotten: multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling’ door Rianne Waanders (manager Fier Ambulant) en Rolien Tolsma (voorzitter MDCK Friesland)
Samenwerken staat centraal in de aanpak van het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) en de aanpak Huiselijk Geweld in Friesland. Samenwerking tussen professionals uit verschillende sectoren en organisaties, met ouders, kinderen en andere voor hen belangrijke personen. In die samenwerking brengt iedereen zijn eigen expertise in, doen we geen zaken dubbel, werken we oplossingsgericht en laten we pas los als het doel bereikt is. Al langer is bekend dat een goede samenwerking tussen hulpverlener(s) en cliënt in grote mate bijdraagt aan het succes van een behandeling. Maar hoe zit dit bij ingewikkelde en lastige cases. Hoe werk je dan samen? Kun je dan vertrouwen op elkaars expertise en inzet? Rianne Waanders en Rolien Tolsma delen tijdens deze deelsessie hun ervaringen en behaalde resultaten van de afgelopen jaren.
 
Deelsessie 7 ‘Samenwerking justitie en hulpverlening: systeembehandeling vanuit een justitieel kader bij complex geweld door Gea Eggink, psychotherapeut/systeemtherapeut, in samenwerking de Reclassering
De problemen in het gezin zijn geëscaleerd met geweld en er zijn strafbare feiten gepleegd. De geweldpleger heeft een justitiële maatregel opgelegd gekregen met een toezicht door de Reclassering.
Er wordt gezinsbehandeling gestart. De Reclassering en Fier vertellen in deze deelsessie over de onderliggende problematiek, hoe de samenwerking verloopt en wat de meerwaarde van het justitieel kader is voor de systeembehandeling.
 
Deelsessie 8 ‘De politie: een belangrijke samenwerkingspartner in de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling' door Giny Ydema (jeugd en zeden officier / frontoffice politie Noord Nederland)
In deze workshop wordt ingegaan op de frontoffice kindermishandeling; Wat houdt dit in? Wat gebeurt er met meldingen? Hoe zijn ze bereikbaar? Tevens komt de samenwerking met externe partners met betrekking tot kindermishandelingszaken ter sprake; Wat wordt er gedeeld en wie zijn de overlegpartners? Verder zal er in deelsessie ruimte zijn voor de aanpak van kindermishandeling; Wanneer kan een kind gehoord worden? Hoe wordt dit getoetst? Hoe ziet een verhoor eruit in de kinderstudio. Dit wordt verder uitgediept aan de hand van een casus waarin sprake was van kindermishandeling.
 
Deelsessie 9 ‘Besluitvorming bij meldingen Veilig Thuis’ door Sandra Schotanus, Paula Breedland en Geartsje Boelens, medewerkers en gedragswetenschappers Veilig Thuis Friesland en Drenthe
Sinds 1 januari 2015 heeft Veilig Thuis de wettelijke plicht alle meldingen kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling binnen 5 dagen te triageren. Triage is een dynamisch beslisproces waarmee bij meldingen wordt beoordeeld welke urgentie en expertise nodig is om het geweld te stoppen. Veilig Thuis Friesland, Drenthe en Groningen laten zien in deze deelsessie hoe dit triageproces verloopt, volgens welke visie, en met welk instrument gewerkt wordt. Tevens nemen de deelsessieleiders u mee in casuïstiek en gaan met u in gesprek over de dilemma’s die zij tegenkomen.

Deelsessie 10 ‘Project Familiebenadering Penitentiaire Inrichtingen Noord Nederland’ door Monique Dijkstra, staffunctionaris ketensamenwerking P.I., Sofie Lorijn van de Hanze Hogeschool Groningen en Mariet Smid, teamleider Directe Hulp bij Huiselijk Geweld (Fier)
In Noord Nederland wordt hard gewerkt aan een gezinsgerichte aanpak in de PI's met als doel het terugdringen van recidive en het voorkomen van intergenerationele overdracht. In samenwerking met ketenpartners wordt een aanbod systeemgerichte interventies ontwikkeld naar voorbeeld van het project Invisible Walls van Park Prison in Wales. De nadruk ligt op het welbevinden van het kind, het herstellen, ontwikkelen en behouden van een goede relatie tussen kind, gezin en gedetineerde ouder. De aanpak blijkt in Wales succesvol. In de P.I. Leeuwarden en P.I. Veenhuizen starten de eerste gezinnen. 

Aanmelden voor het congres?

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.
 

U heeft niet alle verplichte velden ingevuld