Intensieve ambulante hulp

Begeleiding en hulpverlening 

Het team Intensief Ambulant richt zich op alle volwassenen die intensieve ambulante hulp nodig hebben in het kader van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Te denken valt aan:
•    Vervolgzorg voor volwassenen na hun opname bij Fier. 
•    Ambulante hulp voor (jong) volwassenen waarbij sprake is van revictimisatie (herhaald slachtofferschap).
•    Ambulante hulp na een interventie van Directe Hulp bij Huiselijk Geweld, Directe Hulp bij Kindermishandeling of een  Huisverbod.
•    Ambulante hulp voor gezinnen die aangemeld zijn bij het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling.
•    Vervolgzorg na dagbehandeling bij het Behandelcentrum van Fier. 
•    Ondersteuning bij opvoeding en ouderschap bij (dreigende) verwaarlozing en kindermishandeling.
•    Ambulante hulp voor aanstaande moeders die zijn aangemeld bij de POPP-poli.
•    Hulp voor (jong-)volwassenen waarvan het leven ontwricht is door PTSS of complex trauma.
•    Ambulante begeleiding en hulpverlening van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. 

Centrale thema’s zijn:
veiligheid en bescherming, risicotaxatie en veiligheidsplanning, revictimisatie en recidive, intergenerationele overdracht, complex trauma en PTSS, klachten en stoornissen in het psychiatrisch spectrum (waaronder verslaving). Maar ook: opleiding en werk, relaties en vriendschappen, geloof en zingeving, seksualiteit, inkomen en huisvesting, opvoeding en ouderschap, hobby’s, vrijetijdsbesteding en sport.