Jongerenspoor

Voor jongeren van 12-23 jaar

Het Jongerenspoor biedt een integraal en specifiek aanbod aan jongeren van 12 tot en met 23 jaar en hun ouders/netwerk. 

Aanmeldingen: 088 20 80 000

Voor wie? 
Het Jongerenspoor begeleidt jongeren van 12 tot en met 23 jaar uit risicovolle geweldsrelaties of met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Veel van de jongeren binnen het Jongerenspoor hebben een achtergrond van misbruik, mishandeling, zijn getuige geweest van geweld thuis en/of zijn verwaarloosd in de periode voor en tijdens de basisschoolperiode. We zien dat meegemaakte traumatische gebeurtenissen zich veelal vertalen naar psychische klachten (minderwaardigheid, somberheid, slaapproblemen, herbelevingen), (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (sexting, emotie- regulatieproblemen, ongezonde (seksuele) relaties, criminaliteit), problemen in het dagelijks leven (ruzies thuis, schoolproblemen, slecht netwerk). Het Jongerenspoor sluit, met specialistische kennis, laagdrempelig aan bij jongeren en hun systeem. 

Wat is het Jongerenspoor?
Wij bieden: 
•    Individuele begeleiding
•    Systeembegeleiding
•    (risico)meidengroep: 12-15 jaar en 16-23 jaar
•    Jongensgroep
•    Jonge moeder groep 

Advies- en Meldpunt Loverboyproblematiek en Jeugdprostitutie (AMLJ)
Dit Advies- en Meldpunt is voor iedereen die (vermoedens van) loverboyproblematiek en/of jeugdprostitutie wil melden, hier advies over wil en/of behoefte heeft aan het in gang zetten van een hulpverleningstraject. 

Online hulpverlening 
Onze chat is uitnodigend door laagdrempelig en contactgericht mogelijkheden te bieden tot gesprek en hulp. De drempel om hulp te vragen wordt door het chatcontact verlaagd doordat jongeren (in eerste instantie) niet naar een officiële instelling hoeven en gebruik kunnen maken van eigen communicatiemiddelen 

Behandeling en begeleiding 
Er is vaak sprake van meervoudige problematiek op verschillende levensterreinen. De hulpverlening is multidisciplinair en gericht op ontwikkelingsmogelijkheden en het versterken van competenties, weerbaarheid en constructief gedrag. Het contact met de jongere wordt middels begeleiding laagdrempelig en motiverend opgebouwd; hulpbehoeften worden omgezet in concrete hulpvragen. 
Waar nodig biedt het Jongerenspoor een combinatie van begeleiding en behandeling. 

Indicatie minderjarigen (12-18 jaar) 
Begeleiding en diagnostiek/ behandeling vanuit het Jongerenspoor behoeft een verwijzing vanuit een wijk- gebiedsteam, (gezins) voogd, (huis)arts. 

Indicatie meerderjarigen (18 t/m 23 jaar) 
Diagnostiek en behandeling behoeft een verwijsbrief van een (huis)arts. Begeleiding kunnen wij laagdrempelig inzetten zonder verwijzing. 

Wanneer behandeling vanuit het Behandelcentrum geïndiceerd is wordt dit gefinancierd via de Zorgverzekeringswet (DBC systematiek). 

Samenwerkingspartners  
Wijk- gebiedsteams, (huis)artsen, Veilig Thuis/ Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, welzijns- zorginstellingen, onderwijs, Raad voor de Kinderbescherming, politie, (jeugd) reclassering.