chat

Klinische en ambulante behandeling

Behandelcentrum

Het behandelcentrum is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van klachten die voortkomen uit nare ervaringen, geweldervaringen en trauma’s. 

Aanmeldingen: 088 - 20 80 000

Voor wie?
Het behandelcentrum is voor iedereen van 0 t/m 80 jaar, die in aanraking is geweest, of nog steeds is, met geweld en die daar op de een of andere manier nog steeds last van heeft. Het kan gaan om eenmalig of terugkerend geweld, denk hierbij aan nare ervaringen (zoals mishandeling, verwaarlozing). Geweld heeft vele gevolgen. Dit kan betekenen dat een kind concentratieproblemen heeft, omdat er thuis steeds ruzies zijn. Een jongere last heeft van gedragsproblemen, omdat er thuis conflicten zijn die soms uitmonden in slaan. Of dat een volwassene het slachtoffer is (geweest) van relatieproblemen met veel geweld. Maar ook op het gebied van seksueel geweld kan iemand iets hebben meegemaakt wat op dit moment zorgt voor problemen zoals slaapproblemen, angsten, somberheid enzovoort. 

Wat is het behandelcentrum?
Het behandelcentrum is een tweedelijns instelling, waarbij iedereen terecht kan zolang er maar een verwijsbrief van de huisarts is. Na de aanmelding nodigen wij de cliënt uit voor een aantal gesprekken met als doel zoveel mogelijk informatie te verzamelen zodat diagnostiek mogelijk is. Binnen het kinder- en jeugd traumacentrum (voor alle jeugd tot 19 jaar) doen we deze gesprekken en onderzoeken op één dag en krijgt de cliënt (en het betrokken systeem) vier weken later het advies. Het team dat volwassenen onderzoekt en behandelt streeft er naar dit in een tweetal gesprekken te realiseren; in een daarop volgend gesprek wordt een behandelaanbod aangeboden. 

Behandeling en begeleiding 
De behandeling die wordt aangeboden is afhankelijk van de bevindingen die uit de intake naar voren zijn gekomen. Dit kan een individuele behandeling zijn en/of systeembehandeling en/of een groepsbehandeling. De meest voorkomende behandelingen zijn: 
•    Psycho-educatie; kennis en coping vergroten over de gevolgen van trauma en ontstane klachten 
•    Behandelingen met als doel het verbeteren van de emotieregulatie en het zelfbeeld. 
•    Traumabehandeling waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapie, schrijftherapie, narratieve exposure therapie.
•    Behandelingen waaronder systeemtherapie, ouderbegeleiding, schematherapie, MBT, beeldende therapie, psychomotorische therapie.

Intensieve Traumabehandeling (ITB) voor volwassenen en jeugd
Speciaal voor het behandelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) biedt Fier Intensieve Traumabehandeling (ITB) voor volwassenen en jeugd. ITB maakt gebruik van gangbare therapieën, maar dan in zeer intensieve vorm. De therapieën die normaal gesproken worden gegeven over meerdere maanden, worden nu uitgevoerd in drie tot zes dagen met meerdere sessies op een dag. Voor jongeren biedt Fier de mogelijkheid tot opname voor de duur van de ITB, ouders kunnen een parallelle cursus volgen.

Specialistische behandelgroepen 

•    Horizonmethode
Deze groepsbehandeling heeft als doel de negatieve gevolgen van de traumatische gebeurtenissen voor het vertrouwen en het (sociale) functioneren van het kind te herstellen. Daaronder valt het voorkomen, het opheffen of verminderen van symptomen van posttraumatische stress. De Horizonmethode heeft een parallelaanbod voor (pleeg)ouders/verzorgers, waarin zij worden toegerust om hun kind te ondersteunen bij het verwerken van de traumatische ervaringen De Horizonmethodiiek is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, mishandeling of seksueel misbruik. Ook is er een groepsaanbod voor de niet verzorgende ouder, zodat beide ouders zoveel mogelijk betrokken zijn bij de behandeling van hun kind.

•    Pyscho-educatie groep Trauma/PTSS
Een kortdurende behandelgroep voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar bij wie sprake is van PTSS. Het doel van deze behandeling is o.a. meer kennis krijgen over ingrijpende gebeurtenissen of trauma en het effect hiervan op iemands leven. Deze groep wordt vaak ingezet voor individuele behandeling van start gaat.

•    Mentaliserende Bevorderende Therapie (MBT) Richt zich op het verder ontwikkelen van het mentaliserend vermogen. Door deelname aan deze groep worden jongeren in staat gesteld de relatie met anderen en zichzelf doelmatiger, veiliger en stabieler vorm te geven, met uiteindelijk minder schade en leed voor zichzelf en anderen.

•    Deeldagbehandeling (DDB)
Een intensief groepsbehandelprogramma gedurende 8 weken voor ouders en hun kinderen bij wie, vaak naast geweldservaringen, sprake is van multi-problem problematiek.

•    Infant Mental Health
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders. Deze zorg is gericht op het helpen opbouwen van een hechtingsrelatie tussen ouders en kind. Een veilige hechtingsrelatie is de basis voor een gezonde ontwikkeling van het kind. 

•    Emotie Regulatie Therapie /VERS
Bedoeld voor jongeren/volwassen die last hebben van heftige emoties of deze juist onderdrukken, waarmee zij zichzelf en/of hun omgeving belasten. Het doel is bewust worden van eigen emoties, deze leren observeren, het beter kunnen uiten en verdragen van emoties, zodat er een beter contact ontstaat met de omgeving. 

•    Schematherapie
In deze therapievorm wordt gekeken naar wat jongeren/jong volwassenen hebben meegemaakt en waar zij in de vervulling van hun basisbehoeften gefrustreerd of zwaar gekwetst zijn. Zij lopen vast in de beelden, het gevoel en het denken van vroeger. Hun reactie en gedrag in het hier en nu wordt sterk bepaald door deze vroegere ervaringen. 

•    De groepscursussen KOPP
Voor kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslavingen. 

•    (Pleeg)ouder groep
Voor ouders met getraumatiseerde kinderen: de ouders leren hoe zij uitingen van hun getraumatiseerde kinderen kunnen plaatsen en hoe zij hier het beste op kunnen reageren.