chat

Schenken

Fiscaal aftrekbare gift

U wilt een gift doen aan Fier maar u vraagt zich af hoe dat nou precies werkt. Hoe u het maximale uit uw gift kan halen. Dat kan door het doen van een periodieke gift vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of een notariële akte. Hieronder informatie over de verschillende giften en voorwaarden.

Gewone giften

Een gewone gift aan Fier mag u aftrekken van de belasting omdat Fier is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. Voor meer informatie over het drempelinkomen kunt u kijken op de website van de belastingdienst

Periodieke giften

Wilt u liever een periodieke gift doen? Als een periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Fier. Een periodieke gift kent geen drempelbedrag en geen maximum. U mag het gehele bedrag aftrekken als de gift aan de volgende voorwaarden voldoet:

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met ons. Voor ons is dat een positieve verandering aangezien het vastleggen van uw gift in een schriftelijke overeenkomst geen notariële kosten met zich meebrengt.

Fier steunen met een fiscaal aftrekbare periodieke gift? Zo werkt het!

U kunt daarvoor deze formulieren 'Overeenkomst periodieke gift in geld' van de Belastingdienst gebruiken. Print de formulieren uit en vul beide exemplaren in (een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger). Stuur deze formulieren naar onderstaand adres of per mail. Wij vullen dan de overige invulvelden in en sturen de formulieren naar u terug. 

Fier
T. a.v. afdeling fondsenwerving
Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden


Liever de formulieren per post ontvangen? Dan kan! Stuur een mail naar Annemarie van Rijn . U ontvangt dan de formulieren thuis per post.

Uw gift overmaken

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL82ABNA0493096159 t.a.v. Fier/Stichting Fiere Vrienden.

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch wordt geincasseerd? Dat kan. Daarvoor kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht periodieke gift in geld' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar naar ons opstuurt, geeft u Fier toestemming om de gift automatisch af te schrijven.

Belastingvoordeel

Hoeveel belastingvoordeel u geniet is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt. Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift gaat u naar de website van de belastingdienst.