SeksWIJS

SeksWIJS is een behandelprogramma dat gericht is op jongeren van 10 tot 18 jaar met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld. De jongere is niet geholpen met een veroordelende blik of sociale uitsluiting, maar heeft specialistische hulp nodig. Onze hulpverleners gaan in gesprek met de jongere en het gezin om te ontdekken wat er is gebeurd en hoe we de jongere het beste kunnen helpen.

Het kind en het gezin

Fier heeft een holistische visie: de mens staat centraal. De mens is geen probleem, maar heeft soms een probleem. Soms zijn dat ook problemen met seks. We gaan samen praten over wat er is gebeurd, welke omstandigheden een rol speelden in het ontstaan van het geweld en hoe die met elkaar samenhangen. Soms zijn dat factoren binnen het gezin en dan is het belangrijk om het hele gezin daarbij te betrekken. Seksuele scheefgroei staat niet op zich, maar is een symptoom van onderliggende factoren die op elkaar ingrijpen.

Fier vindt het belangrijk dat naast hulp voor de problemen rond het gezin en jongere, ook blijvend aandacht is voor een gezonde seksuele ontwikkeling, gezonde vriendschappen en relaties, school, werk en een stabiel opgroeiklimaat.

Good Lives Model

Het Good Lives Model (Tony Ward, 2011) vormt een belangrijk uitgangspunt voor de gezinsgerichte interventie SeksWIJS. De nadruk van het model ligt op het toewerken naar een betekenisvol leven met invulling van eigen gezonde basisbehoeften, mogelijkheden en ontwikkelkansen. In het model is aandacht voor de uitlokkende en standhoudende factoren van grensoverschrijdend gedrag, maar het accent ligt met name op de beschermende factoren. Zoals een veilig opgroeiklimaat, lekker in je vel zitten, gevoel van eigenwaarde, eigen ambities ontdekken, het ontwikkelen van een sociaal vangnet en gezonde relaties. Deze factoren bieden een goede basis en helpen bij het tegengaan van de herhaling van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Patronen doorbreken

Soms is er bij jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld vertonen, sprake van intergenerationele overdracht: overgedragen patronen van generatie op generatie.

Een gezonde seksuele ontwikkeling is een ontluikend proces. De seksuele ontwikkeling van een kind kan worden verstoord als de ouder zelf slachtoffer is geweest van seksueel misbruik of seksueel geweld, verwaarlozing of mishandeling.

Wil je in de kern de hardnekkige (intergenerationele) patronen doorbreken, dan is het van belang dat ook gezinnen waar de jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen onderdeel van zijn, terecht kunnen voor onderzoek en behandeling. Het werken met deze gezinnen maakt onderdeel uit van een systeemgerichte aanpak. Het vraagt gedegen kennis en een multidisciplinaire inzet om te kunnen werken op meerdere lagen met blijvend zicht op het grotere geheel.

Behandeling bij Fier

De praktijk wijst uit dat individuele behandeling vaak onvoldoende effect heeft en dat het betrekken van het systeem van een jongere belangrijk is voor het duiden van het gedrag, het zoeken naar oplossingen en het verankeren van de doelen van de behandeling. SeksWIJS is een programma op maat, dus we kijken steeds opnieuw wat er nodig is om de jongere te laten stoppen met seksueel grensoverschrijdend gedrag en verantwoordelijkheid te laten nemen voor het gedrag. Daarnaast reiken we gedragsalternatieven aan, zodat de kans op herhaling wordt geminimaliseerd.

Een veiligheidsplan, delict analyse (en benutten van een jeugd-risico taxatie instrument) zullen onderdeel uitmaken van het behandeltraject. Ook is er, wanneer wenselijk, aandacht voor overige onderliggende gelaagde gezins-partner-individuele problematiek; gebrekkige structuur, grenzeloosheid, verwaarlozing, trauma van ouder(s), generatieoverdracht, scheiding of samengesteld gezinsdynamiek.

Samen met het gezin kijken naar passende oplossingen, zodat iedereen op een plezierige en goede manier verder kan met het leven.

Blijf op de hoogte.

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief.