Informatie voor cliënten

Hieronder vind je alle informatie die voor jou als cliënt van Fier belangrijk is om te weten.

Je krijgt hulp van Fier en er komt een heleboel op je af. Wat zijn dan jouw rechten en plichten? Hoe zit het met je privacy? Wat doe je als je even minder tevreden bent over de hulp die je krijgt? En hoe kun je ons laten weten dat je juist heel tevreden bent over de hulp? Daar krijg je op deze pagina antwoord op.

Jouw afspraken met Fier

Op het moment dat je toestemming geeft voor hulpverlening, ga je een overeenkomst aan met Fier. Dit is een hulpverleningsovereenkomst of een behandelovereenkomst. De overeenkomst bevat:

 • Het informatieboekje ‘Alles wat je moet weten over onze hulpverlening’. In dit boekje vind je belangrijke informatie over je rechten en plichten 
 • De hulpverlenings- of behandelovereenkomst. Hierop zijn de ggz-leveringsvoorwaarden van toepassing
 • Een toestemmingsverklaring waarin je instemt met de hulp die je krijgt

Jouw gegevens

Fier houdt van alle cliënten een dossier bij. Hierin staan jouw persoonlijke gegevens en gegevens over de hulp die je krijgt. Je hebt het recht om jouw dossier in te zien en recht op aanvulling, aanpassing of verwijdering van gegevens. Ook heb je recht op een (digitale) kopie van jouw dossier en het recht om jouw gegevens over te dragen aan een andere organisatie (zoals een andere zorgaanbieder) als dit technisch mogelijk is.

Als wij extra gegevens over jou bij andere organisaties of personen opvragen, zullen wij dit altijd in overleg met jou doen. Je tekent hiervoor een toestemmingsverklaring waarbij aangegeven wordt om welke gegevens het gaat en bij wie deze gegevens worden opgevraagd.

Lees hier ons privacyreglement (pdf) en het informatieblad (pdf) dat je nodig hebt om je dossier op te vragen.

Behandelplan

Samen met jou wordt een behandelplan opgesteld. Afhankelijk van het hulpaanbod, wordt het behandelplan elke drie of zes maanden met jou besproken en bijgesteld. Het behandelplan kan ook eerder, op jouw verzoek of dat van de hulpverlener, worden besproken en bijgesteld. In dit behandelplan staan onder andere de volgende gegevens:

 • Jouw persoonsgegevens
 • Verwijzer
 • Datum verwijzing
 • Je zorgvraag
 • Je diagnose
 • Doelstellingen van de hulpverlening
 • Hoe er aan de gestelde doelen wordt gewerkt
 • Tijdspad

Beëindigen behandelovereenkomst

De behandelovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Als de doelstellingen in het behandelplan zijn bereikt, wordt de overeenkomst beëindigd. De overeenkomst eindigt ook als blijkt dat de doelen in het behandelplan niet haalbaar zijn en er geen andere doelen zijn die binnen de behandeling van Fier passen. Ook wordt de overeenkomst beëindigd in de volgende situaties:

 • In onderling overleg tussen hulpverlener en cliënt
 • Als de cliënt de hulpverlening opzegt
 • Opzegging vanwege belangrijke redenen door de hulpverlener (dit zal altijd worden besproken)
 • Overlijden van de cliënt

Jouw mening telt

Om onze zorg steeds te blijven verbeteren, heeft Fier jouw hulp nodig. We willen van jou als cliënt horen wat we goed doen en wat er beter kan. Je kunt op verschillende manieren je stem laten horen:

 • Heb je tips of ideeën? Gebruik dan de ideeënbus. Schrijf jouw goede idee of tip op één van de kaartjes en stop deze daarin. De ideeënbussen en de kaartjes zijn te vinden op onze locaties.
 • Bespreek het met jouw hulpverlener of een andere medewerker van Fier. Zij zorgen ervoor dat het op de juiste plek terechtkomt.
 • Benoem je tips en ideeën tijdens jouw eind evaluatiegesprek dat plaatsvindt als je behandeling is afgerond.
 • Werk mee aan het cliënttevredenheidsonderzoek.
Clientenraad

Daarnaast kun je je stem laten horen via de cliëntenraad. Zij kunnen jouw ideeën, informatie en verbetersuggesties met de directie bespreken.

Informatie voor cliënten Fier

De informatie die jij geeft is vertrouwelijk

Alles wat je met de hulpverleners bespreekt is vertrouwelijk, wat betekent dat hulpverleners informatie niet met anderen mogen delen. Jouw privacy is beschermd door het privacyreglement van Fier en de geldende gedragscodes voor onze medewerkers.

Omdat het belangrijk is dat de hulpverleners die bij jouw hulpverlening betrokken zijn op de hoogte zijn van jouw situatie, hebben wij inzage in je dossier. Als je gegevens worden gebruikt voor niet-cliëntgebonden activiteiten, worden ze geanonimiseerd, wat betekent dat anderen niet kunnen herkennen dat het om jou gaat. Je naam en contactgegevens worden niet vermeld.

Communicatiemogelijkheden

We spreken elkaar via face-to-face contact, e-mail, telefoon, WhatsApp of Signal. Bij alle vormen geldt dat we zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens en dat wij bij het gebruik van WhatsApp geen privacygevoelige informatie delen. Elk contact registreren we in jouw (beveiligde) dossier zodat altijd duidelijk is welke zorg we aan jou geleverd hebben en wat er besproken is.

Meldcode

Fier is verplicht te handelen volgens de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Dit betekent dat als er tekenen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling, jouw hulpverlener dit met je bespreekt. Er kan uiteindelijk een melding worden gedaan bij Veilig Thuis. Dit wordt, als dat mogelijk is, altijd eerst met jou besproken.

Vernietiging dossier

Een dossier wordt tot twintig jaar na de laatste aanpassing hierin bewaard. Je kunt een (schriftelijk) verzoek tot vernietiging indienen. Fier vernietigt jouw dossier dan binnen drie maanden, behalve als dat door wet- en regelgeving niet mogelijk is. 

Cliëntportaal

Als jouw veiligheid dit toelaat, heb je als cliënt van Fier wellicht de mogelijkheid om gebruik te maken van het cliëntportaal. In het cliëntportaal heb je toegang tot je digitale dossier. Vraag je hulpverlener om meer informatie hierover.

AVG

Vind je dat wij niet goed omgaan met jouw privacy of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Dan staan wij altijd open voor opmerkingen en feedback. Je kunt ons bereiken door te mailen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@fier.nl. Alle regels, rechten en plichten staan beschreven in de klachtenregeling AVG van Fier.

Kwaliteitsstatuut

Fier vindt het belangrijk om haar (toekomstige) cliënten vooraf goed te informeren over hoe we bij Fier werken, zodat je weet waar je aan toe bent. Daarom is er een kwaliteitsstatuut vastgesteld, waarin duidelijke regels staan over de kwaliteit van de zorg, de verantwoordelijkheid daarvoor en de werkafspraken die we hebben. Het kwaliteitsstatuut vind je hier.

Financiers

Financiers zijn partijen die jouw zorg betalen, bijvoorbeeld je zorgverzekeraar of gemeente. Ook de financiers en de organisatie die toezicht houdt op de zorgverzekeraars (NZa) willen informatie uit je dossier ontvangen. Dit om te kunnen beoordelen welke zorg nodig is en of de zorg goed is uitgevoerd. Fier bekijkt goed welke informatie deze organisaties nodig hebben. Het is wettelijk geregeld dat financiers je gegevens mogen gebruiken en dat ze hierbij ook je BSN en persoonsgegevens krijgen. Als je behandeling van Fier krijgt, wil de financier dat wij jouw diagnosecode op de factuur zetten. Voor de NZa is dat iets anders: zij zullen nooit om persoonlijke gegevens, zoals je naam, adres en BSN vragen. Wel vragen ze om het zorgvraagtype en de hoofdgroep van de diagnose op de factuur te vermelden, maar als je daar bezwaar tegen hebt, dan kun je dit voorkomen door middel van een privacyverklaring. Het invulformulier voor de privacyverklaring kun je hier vinden. Het door jou en je regiebehandelaar ondertekende formulier lever je dan in bij je (regie)behandelaar.

Meer informatie

Klachtenregeling

Waar moet je heen als je ergens tegenaan loopt bij Fier waar je het niet mee eens bent?

Zorg en financiën

Hoe wordt een behandeling betaald en wat wordt er van de cliënt verwacht?

Cliëntenraad

Als cliënt direct invloed hebben op hoe het er bij Fier aan toegaat? Word lid van de cliëntenraad!

Zorgkwaliteit

We doen altijd ons best om de beste zorg te leveren. Hoe we dat aanpakken vind je hier.

#wijzijnfier

Lees de inspirerende verhalen van onze cliënten, medewerkers én mensen die nauw verbonden zijn aan onze missie.

Meest recent:

Het verhaal van John

‘Ik vroeg mijn mentor op de groep bij Fier hoe ik het beste een interview met een agent kon regelen en hij zei: “Je kan na school gewoon een keer langsgaan bij de politie.” Dus dat deed ik, en toen ik na een tijdje teruggebeld werd, zeiden ze dat ik wel meekon naar zo’n pand. Hoe vaak maak je dat mee? Echt geweldig!’

Lees verder »