chat

Jouw dossier en privacy

Fier houdt van alle cliënten een dossier bij. Hierin staan persoonsgegevens en gegevens over de hulpverlening.
Je hebt het recht om jouw dossier in te zien en recht op aanvulling, correctie of verwijdering van gegevens, het recht op een (digitale) kopie van jouw dossier en het recht om jouw gegevens over te dragen aan een andere organisatie (zoals een zorgaanbieder) indien dit technisch mogelijk is. In het privacyreglement van Fier zijn hierover regels opgenomen. Zie ook ons informatieblad. Voor clienten van het Landelijk Steunpunt Extremisme (onderdeel van Fier) geldt naast het privacyreglement van Fier het aanvullend privacyreglement LSE.

Als wij gegevens bij derden opvragen, zullen wij dit altijd in overleg met jou doen. Je tekent hiervoor een toestemmingsverklaring waarbij aangegeven wordt welke gegevens en bij wie deze gegevens worden opgevraagd. In het kader van het Zorgprestatiemodel verstrekken we informatie aan zorgverzekeraars. Lees hier wat je kunt doen als je dat niet wilt.
Persoonsgegevens en gegevens over de hulpverlening worden door Fier gebruikt voor: ondersteuning van de hulpverlening, het beschikbaar stellen van gegevens voor een goede bedrijfsvoering, zoals de financiele administratie en voor interne- en externe kwaliteitscontroles en wetenschappelijk onderzoek (uitsluitend anoniem).

Alles wat je met de hulpverleners bespreekt is vertrouwelijk. Jouw privacy is gewaarborgd door het privacyreglement van Fier en de geldende gedragscodes. Omdat het belangrijk is dat de hulpverleners die bij jouw hulpverlening betrokken zijn op de hoogte zijn van jouw situatie, hebben zij inzage in je dossier. Als je gegevens worden gebruikt voor niet-cliëntgebonden activiteiten, worden ze geanonimiseerd. Je naam en contactgegevens worden dan niet vermeld.

Communicatie kan plaatsvinden via face-to-face contact, via e-mail, telefoon of bijvoorbeeld WhatsApp. Bij alle vormen van communicatie geldt dat we zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens en dat wij bij het gebruik van WhatsApp geen privacygevoelige informatie delen. Elk contact registreren we in jouw (beveiligde) dossier zodat altijd duidelijk is welke zorg we aan jou geleverd hebben en wat er besproken is.

De gegevens in het dossier worden ten minste tot 20 jaar na de laatste wijziging hierin bewaard. Je kunt een (schriftelijk) verzoek tot vernietiging indienen. Fier vernietigt jouw dossier dan binnen drie maanden, behalve als vernietiging door wet- en regelgeving niet gewenst of mogelijk is. 

Indien jouw veiligheid dit toelaat, heb je als cliënt van Fier wellicht de mogelijkheid om gebruik te maken van het cliëntportaal. In het cliëntportaal heb je toegang tot je digitale dossier. Vraag je hulpverlener om meer informatie hierover.

Vind je dat wij niet geheel in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Wij staan altijd open voor relevante opmerkingen en commentaar. Je kunt ons bereiken door te e-mailen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via . Alle regels, rechten en plichten staan beschreven in de klachtenregeling AVG van Fier.