chat

Klachtenregeling

Alle medewerkers van Fier zijn professionals en zetten zich in om jou de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Fier doet er alles aan om samen te kijken naar mogelijkheden om je klacht op te lossen. Hieronder staat een beschrijving van de stappen die je kunt nemen.

Je kunt je klacht kenbaar maken door: 

Alle regels, rechten en plichten staan beschreven in het klachtenreglement zorgverlening van Fier. Ook is er het informatieblad 'Wat kan ik doen bij een klacht' waarin de mogelijkheden staan beschreven. 

Heb je een klacht over de dienstverlening van Fier (dus niet over de zorgverlening)? Bekijk dan het informatieblad 'Ik heb een klacht over de dienstverlening van Fier' voor de stappen die je kunt volgen.

Heb je een klacht hoe Fier als organisatie en als verwerkingsverantwoordelijke omgaat met haar verplichtingen op de grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Bekijk dan de klachtenregeling AVG van Fier in Jouw dossier & privacy.

Klachtenfunctionaris

Fier heeft een eigen klachtenfunctionaris. Deze medewerker is er speciaal voor cliënten met klachten. De klachtenfunctionaris is niet betrokken bij jouw hulpverlening en kan daardoor neutraal naar de situatie kijken. Ze kijkt samen met jou of er bemiddeld kan worden tussen jou en de afdeling waarover je een klacht hebt. Ze luistert naar jouw klacht en probeert altijd om samen met jou een oplossing te vinden. Je kunt de klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer: 058 - 215 70 84. 

Klachtencommissie

Kom je er niet uit met Fier en blijft jouw klacht bestaan, dan kun je je klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie is een onafhankelijke en onpartijdige commissie die de klacht bespreekt met jou en degene tegen wie je de klacht indient. De klachtencommissie doet een uitspraak over jouw klacht. Jijzelf, degene over wie je hebt geklaagd en de directie van Fier worden van deze uitspraak op de hoogte gebracht. Je kunt een klacht indienen door het klachtenformulier en de daarbij behorende machtiging in te vullen (indien van toepassing) met de gevraagde bijlagen en deze te versturen naar:

Klachtencommissie Clienten Fier
Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden
o.v.v. klachtencommissie clienten Fier

Procedure klachtencommissie
Na het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, zal er een vooronderzoek plaatsvinden of jouw klacht voldoet aan de eisen van het klachtenreglement. Je moet o.a. het recht hebben om een klacht in te dienen (of hiertoe gemachtigd zijn), de klacht moet schriftelijk (met motivatie) worden ingediend en de klacht moet betrekking hebben op de zorgverlening van Fier. Voor een totaal overzicht van de eisen, kun je het klachtenreglement zorgverlening raadplegen.

Als je klacht niet voldoet aan de eisen van het reglement, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat de klacht niet in behandeling wordt genomen. Dit zal altijd schriftelijk en met motivatie naar jou worden bevestigd. Als de klacht wel in behandeling wordt genomen, zal de klachtencommissie je uitnodigen voor een hoorzitting. Na het horen van jou en van de persoon waarop de klacht is gericht, zal de klachtencommissie een uitspraak doen over de klacht. Voor meer informatie over waar een klacht aan moet voldoen, hoe de route is en de samenstelling van de klachtencommissie, verwijzen wij je naar het klachtenreglement.

Belangrijk om te weten is dat de klachtencommissie geen klachten in behandeling kan nemen die betrekking hebben op juridische conflicten, wetgeving, gedragingen en handelingen van andere organisaties en klachten die al door de klachtencommissie zijn beoordeeld.