Klachtenregeling

Op deze pagina vind je alle stappen die je kunt doorlopen als je een klacht hebt over de zorg, dienstverlening of een medewerker van Fier.

Het kan natuurlijk voor komen dat er iets gebeurt binnen onze hulpverlening waar je het niet mee eens bent. We nemen je daarin serieus en zullen er alles aan doen om samen tot een oplossing te komen. Op deze pagina staat wat je kunt doen als je een klacht hebt, informatie over de vertrouwenspersoon bij Fier en informatie over de klachtencommissie.

Welke stappen kun je nemen?

Als je een klacht hebt over de hulpverlening die jij krijgt bij Fier, dan zullen we er alles wat voor ons mogelijk is aan doen om samen de klacht op te lossen. Je kunt de volgende stappen nemen:

  • Erover praten met degene over wie je ontevreden bent of een klacht hebt. Meestal kom je er samen wel uit.
  • Je klacht bespreken met de teamleider of manager van de afdeling. De klachtenfunctionaris kan hierbij aanwezig zijn ter bemiddeling op jouw verzoek of op verzoek van de teamleider of manager.
  • Je klacht melden bij de Cliëntenraad. De Cliëntenraad is er niet om individuele klachten of problemen op te lossen, maar wil graag weten wat er speelt bij cliënten. Als de klacht vaker voorkomt, zal de Cliëntenraad er over in gesprek gaan met de manager en directie.
  • Eerover praten met de klachtenfunctionaris van Fier. Deze medewerker zal kijken of er samen een oplossing gevonden kan worden. 
  • Het bespreken met de cliënten vertrouwenspersoon. Deze persoon is onafhankelijk en kan je informeren en ondersteunen in jouw gesprekken met Fier. 

Handige documenten

Alle regels, rechten en plichten staan beschreven in het klachtenreglement zorgverlening van Fier. Ook is er het informatieblad ‘Wat kan ik doen bij een klacht’ waarin de mogelijkheden staan beschreven. 

Ben je een externe belanghebbende, niet zijnde een cliënt of een medewerker van Fier, die rechtstreeks is getroffen door handelingen, nalaten van handelingen, beslissingen of het niet nemen van beslissingen van een medewerker van Fier, dan kun je ook een klacht indienen. Bekijk dan het informatieblad ‘Ik heb als externe belanghebbende een klacht over Fier’ voor de stappen die je kunt volgen.

Heb je een klacht hoe Fier als organisatie en als verwerkingsverantwoordelijke omgaat met haar verplichtingen op de grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Bekijk dan de klachtenregeling AVG.

Vertrouwenspersoon

Heb je een klacht die je liever niet met je hulpverlener of de klachtenfunctionaris van Fier wilt bespreken? Of heb je hulp nodig bij het goed omschrijven van je klacht? Dan kun je contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon die onafhankelijk is van Fier. Deze werkt bij Zorgbelang.

Cliënten van 18 jaar of ouder kunnen rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon via 085 – 48 32 432 of adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl.

Minderjarige cliënten (of hun wettelijk vertegenwoordigers) kunnen contact opnemen met JeugdStem (de organisatie van de vertrouwenspersonen voor Jeugdhulp) via 088 – 555 10 00 of info@jeugdstem.nl. Zij kunnen je dan doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. Voor meer informatie over JeugdStem zie ook www.jeugdstem.nl.

advies Fier

Klachtencommissie

Kom je er niet uit met Fier en blijft jouw klacht bestaan, dan kun je je klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie is een onafhankelijke en onpartijdige commissie die de klacht bespreekt met jou en degene tegen wie je de klacht indient.

Contactgegevens

Je kunt een klacht indienen door het klachtenformulier en de daarbij behorende machtiging in te vullen (indien van toepassing) met de gevraagde bijlagen en deze te versturen naar:

Klachtencommissie Cliënten Fier
Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden
klachten@fier.nl o.v.v. klachtencommissie cliënten Fier

Verwijzen naar Fier

Procedure klachtencommissie

Na het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, zal er een vooronderzoek plaatsvinden of jouw klacht voldoet aan de eisen van het klachtenreglement. Voor een totaal overzicht van de eisen, kun je het klachtenreglement zorgverlening raadplegen.

Als je klacht niet voldoet aan de eisen van het reglement, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat de klacht niet in behandeling wordt genomen. Als de klacht wel in behandeling wordt genomen, zal de klachtencommissie je uitnodigen voor een hoorzitting. Na het horen van jou en van de persoon waarop de klacht is gericht, zal de klachtencommissie een uitspraak doen over de klacht. Jijzelf, degene over wie je hebt geklaagd en de directie van Fier worden van deze uitspraak op de hoogte gebracht.

Voor meer informatie over waar een klacht aan moet voldoen, hoe de route is en de samenstelling van de klachtencommissie, verwijzen wij je naar het klachtenreglement.

Belangrijk om te weten is dat de klachtencommissie geen klachten in behandeling kan nemen die betrekking hebben op juridische conflicten, wetgeving, gedragingen en handelingen van andere organisaties en klachten die al door de klachtencommissie zijn beoordeeld.

Informatie voor cliënten Fier