chat

Kennis & expertise

Onderzoek
Onderzoek
Publicaties
Publicaties
Fier Academy
Fier Academy

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. We bieden hulp aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld dat plaatsvindt in relaties. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). 

Onze expertisegebieden

 • Een miljoen mensen in Nederland worden jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Denk aan: partnergeweld, kindermishandeling, kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders, kinderen die hun ouders mishandelen, mantelzorgers wiens zorg ontspoort en jongeren die te maken hebben met beperkte vrijheden om de familie-eer te waarborgen. Huiselijk geweld is ingewikkeld omdat de betrokkenen een emotionele relatie met elkaar hebben; gemiddeld wordt er pas na vierendertig mishandelingen aangifte gedaan.

 • Kindermishandeling is een ernstig gezins- en maatschappelijk vraagstuk met grote gevolgen. Een van de mogelijke gevolgen van kindermishandeling op korte termijn is lichamelijk letsel. Kindermishandeling remt bovendien de ontwikkeling van het kind op alle niveaus. In extreme gevallen, bij zware lichamelijke mishandeling of verwaarlozing, kan het kind zelfs aan de gevolgen overlijden. Vroegtijdig ingrijpen is daarom van groot belang, voor het kind dat mishandeld wordt en voor het kind dat getuige is van geweld tussen ouders/familieleden. Maar ook voor de ouders/verzorgers.

 • Uit onderzoek blijkt dat 31% van de vrouwen en 11% van de mannen tussen de 15 en 25 jaar ooit slachtoffer is geweest van seksueel geweld. De term seksueel geweld omvat alle seksueel getinte, ongewenste handelingen. Denk aan: ongewenste aanrakingen, gedwongen seks via de webcam, seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting. Mensen die eerder (chronisch) seksueel geweld hebben meegemaakt, hebben een grotere kans om opnieuw slachtoffer te worden of om zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag te vertonen. Veel slachtoffers van seksueel geweld kampen met een posttraumatische stressstoornis.

 • Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld om de geschonden eer van de familie te herstellen. De vraagstukken en problemen zijn dan zeer indringend, voor alle betrokken familieleden. Het geweld kan bestaan uit bijvoorbeeld bedreiging, mishandeling, achterlating in het land van herkomst, ontvoering en zelfs eerwraak (moord). Eergerelateerd geweld speelt vooral in gesloten gemeenschappen.

 • Huwelijksdwang is in strijd met de mensenrechten en komt in Nederland voor in gesloten gemeenschappen. Van huwelijksdwang is sprake als jongeren of volwassenen worden gedwongen om tegen hun zin te trouwen. Zij worden gedwongen door hun ouders of familie. Professionals die op de hoogte zijn van deze problematiek, kunnen tijdig signaleren en deze jonge meiden en vrouwen hulp bieden of doorverwijzen naar de juiste instanties.

 • Mensenhandel is de snelst groeiende vorm van criminaliteit. Wereldwijd worden jongens en meisjes, mannen en vrouwen verkocht en uitgebuit. Fier richt zich op slachtoffers van seksuele uitbuiting. Uit eigen onderzoek blijkt dat de problemen van slachtoffers van mensenhandel vaak al ruim voor hun puberteit beginnen. Als kind hadden zij al te maken met misbruik, mishandeling of verwaarlozing. In driekwart van de gezinnen was sprake van forse problemen, waaronder huiselijk geweld en kindermishandeling, verslaving en psychiatrische problemen bij gezinsleden.

 • Traumatisering die het gevolg is van verwaarlozing, misbruik en mishandeling in de kindertijd heeft doorgaans een diepgaande impact op de ontwikkeling en ligt vaak ten grondslag aan persoonlijkheidsstoornissen in de volwassenheid. Doordat men in de verschillende levensfasen steeds opnieuw in probleemsituaties terechtkomt, wordt het proces van complexe traumatisering en het ontwikkelen van ernstige gedragsstoornissen verder versterkt. Ook is er een groot risico op (het ontwikkelen van) persoonlijkheidsstoornissen en psychopathologie.


  Wanneer de traumatische gebeurtenissen binnen het gezin plaatsvinden, is dat voor een kind heel moeilijk: degene waarvan hij afhankelijk is, is tegelijkertijd ook degene waar hij bang voor is. Problemen met gehechtheid, hechtingsstoornissen, traumatisering en niet-functionele strategieën om met stress en negatieve emoties om te gaan zijn vaak gevolg van herhaald misbruik, mishandeling en verwaarlozing.

 • Ook wel ‘vechtscheidingen’ genoemd. In Nederland eindigt één op de drie huwelijken in een scheiding. Best veel, zeker als je weet dat deze scheidingen steeds vaker uitmonden in een bitter gevecht om de kinderen. Ouders slepen elkaar voor de rechter, beschuldigen elkaar over en weer en procederen vaak jarenlang over de omgang met hun kroost. Het komt ook voor dat de ene ouder de andere ouder verdenkt/beschuldigt van kindermishandeling. Grote gedupeerden in deze tragische histories zijn de kinderen zelf. Veel kinderen die te maken hebben met een vechtscheiding of een hoog-risicoscheiding kampen met ontwikkelings- en leerproblemen. Ze zijn angstig, agressief, vertonen sociaal inadequaat gedrag en zijn getraumatiseerd.

 • Lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting en schending van de rechten. Jaarlijks zijn minstens 1 op de 20 ouderen slachtoffer van mishandeling. Dit cijfer wordt echter gezien als het topje van de ijsberg. Lang niet alles is bekend, er wordt gezwegen over wat zich in de omgeving van veel ouderen afspeelt; er is veel verborgen leed. Ouderen melden zelf niet of nauwelijks grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Of kunnen dit simpelweg niet. Oorzaken hiervan zijn taboe en schaamte, loyaliteit, angst, ziekte, zwakte, kwetsbaarheid, sociaal isolement en het ontbreken van beleid rond (on)gewenste omgangsvormen.


 • Als expertisecentrum wil Fier een leidende rol innemen op haar werkterrein. Om tot echte verandering te komen in complexe situaties van geweld in afhankelijkheidsrelaties is het essentieel om kennis te ontwikkelen, te verbinden en te delen. Wij doen dit door een brug te slaan tussen praktijk en onderzoek, door o.a. case studies met onze eigen onderzoeksgroep en door actief samen te werken met universiteiten, hogescholen en kenniscentra.

  We initiëren projecten waarin we ervaringen en kennis uit de praktijk toetsen aan wetenschappelijke inzichten. Hiermee ontwikkelen we nieuwe evidence based kennis en interventies die daadwerkelijk impact hebben in situaties. Ook nemen experts van Fier deel aan externe projecten en in klankbordcommissies. Of nemen we onze kennis mee naar praktijksituaties in andere organisaties. 

  We delen kennis door te publiceren in o.a. kranten, vaktijdschriften en in ons eigen magazine, door mee te werken aan documentaires en uitzendingen en vanuit onze Fier Academy door te spreken op congressen en het geven van trainingen, voorlichtingen en workshops. Ook nemen we deel aan diverse commissies, stuurgroepen en (bestuurlijk)overleggen.

logo-fier

Fier Academy geeft voorlichting op scholen, trainingen en opleidingen aan professionals op scholen, in de zorg, bij politie en justitie, verzorgt workshops en lezingen en adviseert andere organisaties op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling, mensenhandel, eergerelateerd geweld en trauma's.

Meer informatie