(Vroegkinderlijke) traumatisering

Traumatisering die het gevolg is van vroege verwaarlozing, misbruik en mishandeling heeft doorgaans een diepgaande impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en ligt vaak ten grondslag aan persoonlijkheidsstoornissen in de volwassenheid. Doordat deze kinderen/jongeren in de verschillende levensfasen steeds opnieuw in situaties terecht komen van hertraumatisering en revictimisatie wordt het proces van scheefgroei in hun ontwikkeling, complexe traumatisering en het ontwikkelen van ernstige gedragsstoornissen verder versterkt. Ook is er een groot risico op (het ontwikkelen van) persoonlijkheidsstoornissen en psychopathologie. Psychotrauma staat voor het psychische letsel dat wordt opgelopen na een traumatische gebeurtenis, zoals een verkrachting of een heftige mishandeling. Het psychische letsel kan zich uiten in een acute stressstoornis of een posttraumatische stressstoornis.

Wanneer de traumatische gebeurtenissen binnen het gezin plaatsvinden, is dat voor een kind heel moeilijk: degene waarvan hij afhankelijk is, is tegelijkertijd ook degene waar hij bang voor is. Problemen met gehechtheid, hechtingsstoornissen, traumatisering en niet functionele strategieën om met stress en negatieve emoties om te gaan zijn vaak gevolg van herhaald misbruik, mishandeling en verwaarlozing.

Kinder- en Jeugd Traumacentrum

Fier heeft een eigen Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) voor kinderen en jongeren die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, (vroegkinderlijke)traumatisering, seksueel misbruik en loverboyproblematiek. Vanuit ons Kinder- en jeugdtraumacentrum bieden wij diagnostiek en (trauma)behandeling aan kinderen en jongeren bij problemen, klachten en stoornissen als gevolg van zowel recente als eerdere ervaringen. Fier werkt gezinsgericht en biedt als dit nodig is ook (trauma)behandeling aan ouders van de kinderen en jongeren die in behandeling zijn.

Collega's Femke en Kim over het effect van (trauma)behandeling op de ontwikkeling van getraumatiseerde kinderen en hoe ze hierin samenwerken met het gezin, de school en binnen het team: