chat

Samenwerking

Commissies, stuurgroepen, en (bestuurlijk) overleggen

Deelname aan lokale en (boven)regionale commissies, stuurgroepen en bestuurlijk overleggen:
• Stuurgroep Multidisciplinaire Aanpak bij Huiselijk geweld en kindermishandeling Friesland (MDA++)
• Centrum Seksueel Geweld Friesland
• Bestuurlijk overleg Fier-school (samenwerkingsverband van Friesland College, Passer College, IVIO, RENN4 en het   Samenwerkingsverband Noord Nederland)
• Stuurgroep Consortium Integrale ketenaanpak t.b.v. slachtoffers van loverboys in Limburg

Deelname aan landelijke commissies, stuurgroepen en begeleidingsgroepen:
• Landelijk platform voorlopers Multidisciplinaire Aanpak Kindermishandeling, Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld; MDA++ (MOVISIE, NJI, voorlopers MDA++ aanpak in Nederland - doorlopend)
• Landelijke Stuurgroep van de Centra Seksueel Geweld (doorlopend)
• Begeleidingsgroep 13Oceans (Roma meisjes | jeugdzorgaanbieders en OM)
• Taskforce Effectieve Traumabehandeling Kind en Gezin (Bovenregionale Kinder- en jeugdtraumacentra - doorlopend)
• Stuurgroep Top Referente Trauma Centra (TRTC) Jeugd (Top Referente Trauma Centra - doorlopend)
• Stuurgroep Nieuwe wegen in de GGZ en Opvang (VWS, landelijke Kenniscentra en branche organisaties)
• Strategisch Overleg Mensenhandel
• Stuurgroep integrale aanpak loverboyproblematiek
• Directeurenoverleg Vrouwenopvang (Federatie Opvang)
• Expertgroep aanpak loverboyproblematiek (georganiseerd door het ministerie van VWS)

Deelname aan overleggen op strategisch en operationeel niveau:
• Lokale Educatieve Jeugd Agenda (LEJA) bijeenkomsten (Gemeente Leeuwarden)
• Ketenpartneroverleg Directe Hulp bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
• Veiligheidshuis (zowel thematisch, uitvoerend en adviserend t.a.v. doorontwikkeling)
• Ondersteunersgroep School als Werkplaats
• Advies en Meldpunt Loverboys en Jeugdprostitutie (AMLJ)
• Netwerk Mensenhandel Friesland

Fier is lid van
• GGZ Nederland
• Federatie Opvang
• Sociaal Werk Nederland