Samenwerking

Commissies, stuurgroepen, en (bestuurlijk) overleggen

Deelname aan lokale en (boven)regionale commissies, stuurgroepen en bestuurlijk overleggen:
• Stuurgroep Multidisciplinaire Aanpak Huiselijk geweld, Seksueel geweld en kindermishandeling (MDA++)
• Centrum Seksueel Geweld Friesland
• Bestuurlijk overleg Fier school (samenwerkingsverband van Friesland College, Passer College, IVIO, RENN4 en het   Samenwerkingsverband Noord Nederland)
• Stuurgroep Consortium Integrale ketenaanpak t.b.v. slachtoffers van loverboys in Limburg
• Stuurgroep Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding in Noord Nederland (KEES)

Deelname aan landelijke commissies, stuurgroepen en begeleidingsgroepen:
• Adviesgroep aanpak slachtoffers loverboys in gemeenten (Nederlands Jeugd Instituut – gestart in 2017)
• Stuurgroep Systemic Change - terugdringen seksuele uitbuiting van minderjarigen en kwetsbare jongeren in Nederland
• Terre des Hommes, Defence for Children, Centrum tegen Kinderhandel en mensenhandel
• Landelijk platform voorlopers Multidisciplinaire Aanpak Kindermishandeling, Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld; MDA++ (MOVISIE, NJI, voorlopers MDA++ aanpak in Nederland - doorlopend)
• Landelijke Stuurgroep van de Centra Seksueel Geweld (doorlopend)
• Begeleidingsgroep 13Oceans (Roma meisjes | jeugdzorgaanbieders en OM)
• Taskforce Effectieve Traumabehandeling Kind en Gezin (Bovenregionale Kinder- en jeugdtraumacentra - doorlopend)
• Stuurgroep Top Referente Trauma Centra (TRTC) Jeugd (Top Referente Trauma Centra - doorlopend)
• Stuurgroep Nieuwe wegen in de GGZ en Opvang (VWS, landelijke Kenniscentra en branche organisaties)
• Platform Integrale Jeugdhulp (Kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie (KJP) - start 2017)
• Commissie Lenferink (slachtoffers van buitenlandse mensenhandel - VNG, VWS en branche organisaties afgerond in 2014)
• Commissie Azough I (meisjesslachtoffers van loverboys in de jeugdhulp | VNG, VWS en kenniscentra – afgerond in 2014)
• Commissie Azough II (meisjesslachtoffers van loverboys in de jeugd-ggz en de LVB-sector | VWS en kenniscentra - afgerond in 2017)
• Strategisch Overleg Mensenhandel

Deelname aan overleggen op strategisch en operationeel niveau:
• Lokale Educatieve Jeugd Agenda (LEJA) bijeenkomsten (Gemeente Leeuwarden)
• Ketenpartneroverleg Directe Hulp bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
• Veiligheidshuis (zowel thematisch, uitvoerend en adviserend t.a.v. doorontwikkeling)
• Ondersteunersgroep School als Werkplaats
• Advies en Meldpunt Loverboys en Jeugdprostitutie (AMLJ)
• Netwerk Mensenhandel Friesland

Fier is lid van
• GGZ Nederland
• Federatie Opvang
• Sociaal Werk Nederland