chat

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Gepubliceerd op 22 mei 2019
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als huisarts, leerkracht, verpleegkundige, kinderopvangbegeleider, hulpverlener of zelfstandige beroepsbeoefenaar kun je te maken krijgen met vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wat moet je met je onderbuikgevoel en je zorgen, en wat is jouw taak en rol hierin?

Vroegtijd in actie komen
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bedoeld om vroegtijdig in actie te komen en in samenwerking met ouders en betrokken professionals adequaat te gaan handelen. Een meldcode ondersteunt en verbetert de kwaliteit van handelen, zodat kinderen en ouders eerder geholpen zijn bij het herstel van veiligheid in het gezin en het doorbreken van de spiraal van geweld.

Vijf wettelijke stappen
De meldcode beschrijft in vijf wettelijke stappen wat een beroepskracht moet doen bij een vermoeden van geweld. Beroepskrachten zijn verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De toolkit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt hierbij, kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode

Een organisatie of zelfstandige beroepsbeoefenaar maakt de meldcode specifiek voor de eigen praktijk. Bijvoorbeeld door te benoemen wie de stappen moet doorlopen. Zo kan een school bijvoorbeeld afspreken dat de leerkracht de signalen bespreekt met de vertrouwenspersoon, de intern begeleider of de aandachtsfunctionaris. Ook kan het nodig zijn in de meldcode extra aandacht te besteden aan signalering en handelswijze bij specifieke vormen van geweld, zoals vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerd geweld.
 
De meldcode werkt
Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners en andere professionals die met de meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen als collega’s waar zo’n meldcode niet voorhanden is.

Trainingen meldcode
Fier biedt trainingen in het brede kader van geweld in afhankelijkheidsrelaties (waaronder huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld etc) en kan helpen bij het implementeren van de meldcode binnen jouw organisatie. Wij verzorgen trainingen die wij geheel afstemmen op het type organisatie en de problematiek waar medewerkers mee te maken hebben. Voor meer informatie of voor het boeken van een training kun je contact opnemen met Fier Academy: