chat

Verbetering jeugdstelsel

Gepubliceerd op 13 november 2019
Verbetering jeugdstelsel

Ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) hebben aangekondigd het jeugdstelsel te gaan verbeteren. Gemeenten worden onder meer verplicht om (boven)regionaal te gaan samenwerken. Net als GGZ Nederland, verwelkomen wij de maatregelen, maar dringen we wel aan op spoed bij de uitwerking van de verbeteringen en het zorgvuldig inbedden van de jeugd-ggz in de (boven)regionaal georganiseerde zorg.

Verplichte samenwerking van gemeenten

Op 7 november informeerden ministers De Jonge en Dekker de Tweede Kamer over de maatregelen die zij willen nemen om het jeugdstelsel te verbeteren omdat ‘de beloften van de Jeugdwet nog onvoldoende ingelost zijn’. Een betere organisatie van het stelsel is nodig. De maatregelen richten zich op minder vrijblijvende (boven)regionale samenwerking van gemeenten, een steviger inbedding en stabieler aanbod van specialistische zorg door ordening van het zorglandschap, minder administratieve lasten en meer zorgvuldigheidseisen bij de inkoop, zoals een eerlijk tarief en doorgifte van indexatie en de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling.

Verbetering voor kinderen en hun ouders

Fier ondersteunt de ingeslagen richting. De voorgestelde maatregelen zijn hard nodig voor het behoud van kwalitatief goede en voldoende zorg voor kinderen met ernstige psychische problemen en de gezinnen. Een wettelijke grondslag voor een betere ordening van de jeugdhulp, waaronder de jeugd-ggz, biedt gemeenten en jeugdhulpaanbieders betere waarborgen. Bovenal betekent het een verbetering voor de kinderen zelf en hun ouders.

In de berichtgeving wordt vaak de anorexiazorg als kwetsbaar voorbeeld genoemd, maar de (zeer) specialistische jeugd-ggz is op meer plekken kwetsbaar en cruciaal. Dit geldt ook voor de opvang- en behandelmogelijkheden die Fier biedt. Net als GGZ Nederland, wil Fier graag meedenken bij het zorgvuldig beantwoorden van de vraag wat op (boven)regionaal niveau aan jeugdhulp, waaronder de jeugd-ggz, beschikbaar moet zijn om een toekomstbestendig stelsel te realiseren.

Cruciale functies op landelijke en (boven)regionale schaal

Het is belangrijk dat de Jeugdautoriteit een onafhankelijke positie krijgt in het stelsel om de continuïteit van cruciale jeugdhulpfuncties te verzekeren. Een duidelijke definitie van die cruciale jeugdhulpfuncties en de mate waarin deze beschikbaar moeten zijn, is daarom zeer noodzakelijk.

De voorgenomen maatregelen zijn hoopgevend. Tegelijkertijd zijn ze niet snel gerealiseerd. Een wetswijziging kost tijd, terwijl de situatie bij vele jeugd-ggz-aanbieders nijpend is. Fier steunt het initiatief van GGZ Nederland om het kabinet tot spoed te manen en het kabinet te verzoeken om samen met gemeenten en aanbieders van jeugd-ggz te bezien welke acties op korte termijn kunnen worden uitgevoerd om alvast in de geest van de ingeslagen richting te gaan werken.

> brief van de ministers
> rapport van de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid
> brief van GGZ Nederland aan de VNG over de te lage tarieven in de jeugdzorg

Bron: artikel GGZ Nederland