Samenwerking binnen MDA++ is cruciaal, maar kent uitdagingen

MDA++

Hoe kun je als multidisciplinaire aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld (MDA++) de samenwerking tussen professionals en met het gezin het beste vormgeven? Zodoende dat het geweld stopt en duurzame veiligheid wordt bereikt? Dat was de belangrijkste vraag in een onderzoek naar de werkwijze van MDA++ Friesland, uitgevoerd door team Onderzoek & Ontwikkeling van Fier in samenwerking met Veilig Thuis Friesland, het MDA++ team en het Verwey-Jonker Instituut. Het onderzoek levert diverse aanbevelingen op waar multidisciplinaire teams mee aan de slag kunnen.

Ernstig geweld neemt af in een jaar betrokkenheid van het MDA++
Het Verwey-Jonker Instituut heeft voor het onderzoek op twee momenten geweld en emotionele onveiligheid gemeten bij 29 gezinnen, bij instroom en na een jaar betrokkenheid van het MDA++ Friesland. Uit de resultaten blijkt dat gezinnen een afname van huiselijk geweld, kindermishandeling en emotionele onveiligheid rapporteren. Verdergaand dossieronderzoek van Fier geeft eerste aanwijzingen dat het beperken van wisselingen in regiehouderschap en het betrekken van kinderen bijdragen aan de afname van geweld in gezinnen. Uit het onderzoek volgen vervolgens diverse tips wat een MDA++ team kan doen om de casusregie en afstemming met kinderen te optimaliseren. Als kinderen niet durven aansluiten bij MDA++ bijeenkomsten, wijs dan bijvoorbeeld een professional aan die over het proces en de besluiten spreekt met de kinderen en zijn/haar stem vertolkt in de bijeenkomsten. En zet in op een goede samenwerking met een externe regievoerder, investeer in diens aanwezigheid bij en bijdrage aan bijeenkomsten en beperk wisselingen van regiehouders zo veel mogelijk.

Hoe geef je de samenwerking binnen een MDA++ vorm?
Het realiseren van een goede samenwerking binnen het MDA++ team, met de betrokken professionals buiten het kernteam, met de ouders én de kinderen is niet eenvoudig. Er zijn veel partijen betrokken, in de gezinnen is vaak sprake van zeer complexe problematiek en in MDA-bijeenkomsten van een uur moet veel besproken worden. Dit maakt de bijeenkomsten waarin met alle betrokkenen wordt toegewerkt naar duurzame veiligheid niet minder belangrijk. Een (externe) professional hierover: ‘het is waardevol dat je overstijgend kijkt, afstand neemt en met elkaar evalueert of je op koers bent, en waar naartoe gewerkt wordt.’ Uit dossieronderzoek en 27 interviews met ouders en professionals komen diverse aanbevelingen voor samenwerking naar voren. Een aantal belangrijke:  

  • Zorg er gezamenlijk voor dat alle vormen van onveiligheid en risicofactoren volledig in beeld zijn en gemonitord worden.
  • Realiseer voor alle partijen gelijkwaardige inbreng in de MDA++ bijeenkomsten.
  • Creëer ruimte voor de visies van diverse betrokkenen op zowel de veiligheid binnen het gezin als het gevolgde plan van aanpak en ingezette hulpverlening om duurzame veiligheid te bereiken.
  • Draag zorg voor het goed managen van verwachtingen van ouders, bijvoorbeeld over de betekenis van gezamenlijke besluitvorming en geef ruimte aan hun emoties.
  • Maak duidelijk onderscheid tussen casus- en procesregie tijdens de MDA++ bijeenkomsten, en de bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden.

Meer weten?
Benieuwd naar het onderzoeksrapport en een uitwerking van alle aanbevelingen? Lees de rapportage op www.mdafriesland.nl Op de website vertellen MDA++ professionals daarnaast in video over de volgens hen belangrijkste werkzame elementen van een multi-disciplinaire werkwijze. Voor vragen of opmerkingen over het onderzoek, stuur een mail naar onderzoek@fier.nl.

ZonMw
Het MDA++ Friesland bestaat uit Veilig Thuis Friesland, Fier, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden, Politie en Openbaar Ministerie. Het project ‘Samenwerken aan Veiligheid’ is mogelijk gemaakt door ZonMw en uitgevoerd in samenwerking met het MDA++ team.

Deel dit artikel: