chat

Asja - opvang slachtoffers mensenhandel/loverboys

Asja - Nieuw leven/hoop

Asja biedt veilige opvang, begeleiding en behandeling aan meiden in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die als gevolg van misleiding, dwang en/of geweld in de prostitutie terecht zijn gekomen of ernstig risico lopen hierin terecht te komen. De meeste meiden starten met een 24-uurs verblijf, gaan dan terug naar huis of beschermd wonen, daarna begeleid wonen en uiteindelijk krijgen ze nazorg.

Politie, OM en artsen in heel Nederland mogen direct doorverwijzen!

Wat is Asja?  
Asja is een veilige en gestructureerde opvang- en behandelvoorziening voor meiden van 12 tot en met 23 jaar die als gevolg van misleiding, dwang en/of geweld in de prostitutie terecht zijn gekomen, of ernstig risico lopen om hierin terecht te komen vanwege hun contacten met loverboys/pooierboys en andere foute contacten. Vanuit de visie van Fier wordt er niet alleen gekozen voor een ‘veilige plek’ – waar meiden vaak niet alleen tegen een fout netwerk beschermd moeten worden, maar ook tegen zichzelf omdat ze geneigd zijn terug te gaan naar diegene(n) die hen ernstig bedreigt/bedreigen – maar wordt ook behandeling aangeboden om deze meiden sterker en minder kwetsbaar in de maatschappij te maken. Bij Asja worden meiden opgenomen bij wie sprake is van een enkelvoudig of meervoudig trauma. Meiden die in Asja verblijven hebben een eigen kamer, daarnaast delen ze met 8 of 9 andere meiden een woonkamer, keuken en badkamer. De gemiddelde verblijfsduur in Asja is 9 tot 12 maanden. 

Loverboyproblematiek
Jeugdprostitutie wordt vaak niet opgemerkt. Meestal denkt men dat een meisje ‘experimenteert’ met jongens, met verliefdheid en seksualiteit. Als u twijfelt of een vermoeden hebt dat een meisje of jonge vrouw met ‘verkeerde’ jongens omgaat of misschien zelfs al in de prostitutie zit: neem uw gevoel serieus en onderneem actie! Spreek het meisje aan en vraag of ze problemen heeft. Geef haar het telefoonnummer van Asja, laat haar chatten met chatmetfier.nl of neem zelf contact op. Bij twijfel: altijd actie. Ouders hebben meestal als eerste door dat er iets niet klopt: neem ouders serieus. Vaak vertonen de meiden risicogedrag. 

Diagnostiek en behandeling 
Bij alle cliënten die worden opgenomen wordt gestart met een diagnostische intake. De (individuele/groepsgewijze) behandeling die vervolgens wordt aangeboden is afhankelijk van de bevindingen die uit deze intake of uit vervolg- onderzoek naar voren zijn gekomen. De therapie kan enerzijds gericht zijn op het verwerken van het trauma, en problemen met gehechtheid, waardoor klachten en gedragsproblemen voortkomend uit het opgedane trauma verminderen of verdwijnen. Anderzijds kan therapie zich richten op egoversterking, waardoor autonomie toeneemt en afhankelijkheid afneemt. Iedere meid krijgt een mentor. Deze mentor is aanspreekpunt en bewaakt het behandelplan. We vinden het belangrijk om ouders/opvoeders te leren kennen en te betrekken bij het verblijf. Ouders worden wekelijks door de mentor van het meisje gebeld en geïnformeerd over het verblijf. Zij worden gevraagd hun mening te geven over hoe het gaat en over wat zij denken dat goed is. Bij de drie maandelijkse evaluatie van het behandelplan wordt hen gevraagd input te geven, Ook wordt er een systeemtherapeut ingeschakeld om gesprekken te voeren met het meisje en haar ouders/opvoeders om te kijken hoe ze haar tot steun kunnen zijn, wat zij nodig hebben en hoe het thuis loopt. De systeemtherapeut bespreekt met het meisje, de ouders en de mentor/het team of het thuis veilig is en per wanneer en hoe het verlofplan invulling krijgt. Dit gebeurt vóór het meisje naar huis gaat. Als er een (gezins)voogd is betrokken, wordt deze hier ook naar gevraagd. 

Bovenliggende en onderliggende problematiek 
Het merendeel van de meiden die worden opgenomen kan voor een belangrijk deel geclassificeerd worden onder Complex Trauma. De term refereert naar vormen van kindermishandeling die chronisch zijn en beginnen in de kindertijd; emotionele en fysieke verwaarlozing, getuige zijn van geweld tussen de ouders en/of seksueel misbruik. Mede daarom is het van belang dat er niet alleen aandacht is voor de bovenliggende problemen (bijvoorbeeld gedragsproblemen) maar ook voor de gehechtheidsrelaties (onderliggende problematiek). 

Dagbesteding 
Binnen Asja volgen de meiden een gestructureerd dagprogramma bestaande uit scholing, (groeps)therapieën, leermodules en sport. 

Scholing 
Van maandag tot en met vrijdag volgen de meiden hun eigen schoolprogramma. Meiden die nog geen startkwalificatie hebben zijn verplicht om onderwijs te volgen tenzij zij een MBO 3⁄4 of HBO diploma hebben. 

(Groeps)therapieën en leermodules 
Er zijn verschillende (groeps)therapieën: Psycho- educatie groep Trauma/PTSS, Emotie Regulatie Therapie/VERS, Schema therapie, Mentaliserende Bevorderende Therapie (MBT), EMDR, Cognitie Gedragstherapie, Psychomotorische/Creatieve therapie en Inzichtgevende groep. Ook volgen de meiden wekelijks leermodules waarbij onderwerpen aanbod komen zoals, opvoeding, intimiteit en seksualiteit, ik en de groep, sociale vaardigheden, gezonde voeding, etc. 

Normaliseren
Bij de opvang ligt de focus niet uitsluitend op de problemen van de meiden. Veel meiden hebben een geschiedenis van buitengesloten en gepest worden en van ‘ falen’ op meerdere levensgebieden. Er wordt dan ook op ingezet dat meiden, onder begeleiding, positieve ervaringen opdoen in de buitenwereld en een ‘zo normaal mogelijk’ leven gaan leiden net als elke andere jongere. Ze gaan naar school, werken, nemen deel aan sport, leren omgaan met uitgaan, geld, vriendjes en alcohol. Gezonde vriendschappen zijn daarbij van belang. Fier heeft hiervoor het project Bijzondere Vriendschappen. 

Aanmelden of verwijzen
- Bellen: 088 - 20 80 000
- E-mail:
- Online formulier: verwijzen