chat

Blijf

Blijf van m’n lijf

Blijf van m’n lijf biedt, op een anoniem locatie, opvang en (intensieve) begeleiding en behandeling aan vrouwen en hun kinderen die ernstig worden bedreigd of een situatie van geweld zijn ontvlucht. 

Aanmeldingen: 088-20 80 000 
 
Voor wie is Blijf van m’n Lijf?
Blijf van m’n lijf is er voor vrouwen en hun kinderen die ernstig worden bedreigd door hun partner of familie of een situatie van geweld zijn ontvlucht. De vrouwen lopen, in ieder geval in eerste instantie, een zeer groot veiligheidsrisico, en hebben daarom een anonieme opvangplek nodig. Het gaat om vrouwen in de zwaarste categorie van onveiligheid, de zogenaamde ‘code rood’ situaties uit de risicoscreening van Jonkers Verwey. 

Het gaat om vrouwen (en/of hun kinderen): 
•    die door hun partner (seksueel, psychisch, fysiek) mishandeld of (seksueel) misbruikt worden, gekleineerd en/of vernederd en/of voortdurend in de gaten worden gehouden en gecontroleerd;
•    die uit gezinssituaties komen waarin geweld gewoon is geworden;
•    die gestalkt worden;
•    die worden opgesloten of nooit alleen de straat op mogen;
•    waarbij sprake is van loverboyproblematiek;
•    die te maken hebben met eergerelateerd geweld of bedreigd worden met eerwraak bijvoorbeeld omdat ze zich verzetten tegen uithuwelijking, een buitenechtelijke relatie hebben of ongehuwd zwanger zijn geworden. 
•    die te maken hebben (gehad) met vrouwenhandel en of bedreigd worden vanuit een crimineel circuit;
•    die te maken hebben met extreme veiligheidsrisico’s vanuit het netwerk van herkomst.

Binnen Fier zijn er andere afdelingen die specifiek aanbod bieden voor jonge vrouwen/meiden die te maken hebben met loverboyproblematiek, jeugdprostitutie, mensenhandel of eer-problematiek.

Wat biedt Blijf?
Blijf van m’n Lijf biedt op een veilige, anonieme plek, gespecialiseerde opvang, begeleiding en behandeling aan vrouwen, en hun kinderen, die uit een geweldssituatie komen of ernstig worden bedreigd.

Crisis & Observatie
De eerste drie maanden krijgen zij hulp vanuit de afdeling Crisis & Observatie. Tijdens deze periode wordt ‘de crisis ontleed’, er vindt diagnostiek plaats van moeder en kind(eren) en er worden lijnen uitgezet voor verdere behandeling/begeleiding. Als de veiligheid het toelaat wordt er altijd contact gelegd met de partner van de vrouw c.q. de vader van de kinderen. 
Het perspectief van partner/vader wordt in kaart gebracht en er wordt gekeken naar mogelijkheden voor begeleide omgang of systeemgesprekken. Vrouwen die langer intensieve begeleiding en behandeling nodig hebben, stromen door naar de afdeling Langdurige zorg van Blijf. 

De afdeling Crisis & Observatie biedt naast reguliere opvang: 
•    een nood of crisisplaats voor vrouwen uit de regio;
•    een noodplaats voor slachtoffers van eergerelateerd geweld i.s.m. het Landelijk Expertise Centrum van de politie.

Langdurige Zorg
De afdeling Langdurige Zorg is voor vrouwen die in de noordelijke regio willen of moeten blijven en intensieve begeleiding en behandeling nodig hebben. Zij krijgen procesmatige begeleiding en doen participatie op maat (scholing, werkervaring, vrijetijdsbesteding). Er vindt verdiepende diagnostiek plaats. Kinderen volgen zo nodig hun eigen behandeltraject in het behandelcentrum van Fier. Vrouwen verblijven hier gemiddeld een jaar.

Tienermoeder & Kind
Voor tienermoeders (en hun kinderen) die uit een bedreigende of geweldssituatie komen, heeft Fier de gespecialiseerde afdeling Evi. Hier worden vrouwen/meiden en hun kind(eren) voorbereid op een zelfstandig bestaan in de maatschappij waaraan ze actief deelnemen. Belangrijk hierbij is de hechting tussen moeder en kind. Er vindt diagnostiek, intensieve begeleiding en behandeling van de jonge moeders plaats en zo nodig ook van hun kinderen. Er is veel aandacht voor scholing en het behalen van een startkwalificatie voor de, vaak nog leerplichtige, (aanstaande) moeders.

Behandeling en begeleiding?
•    Aanwezigheid kinder- en jeugd psychiater, orthopedagoog/ klinisch psycholoog/ GZ psycholoog/ verpleegkundig specialist/ systeem therapeut. 
•    Diagnostiek voor kinderen en mogelijkheden voor behandeling (o.a. speltherapie, traumabehandeling). 
•    Diagnostiek bij volwassenen en mogelijkheden voor behandeling ( o.a. traumaverwerking, EMDR systeemtherapie). 
•    Dagprogramma: leer- en behandelgroepen zoals o.a. stabilisatie, weerbaarheid en RET groepen (Rationeel Emotieve Training). 
•    Themagroepen zoals zingeving, leven na geweld, sociale participatie. 
•    Daarnaast neemt sport een belangrijke plaats in evenals scholing en werk. 
•    Er is voor iedere vrouw en kind een mentor die begeleidt bij het realiseren van persoonlijke leerdoelen zoals die zijn beschreven in het behandelplan.
•    Mogelijkheden voor opvoedingsondersteuning i.s.m. met de crèchemedewerkers. 

Samenwerking
We werken samen met: 
•    Politie
•    Jeugdzorg
•    Consultatiebureau  
•    Scholen
•    Kinderbescherming (indien nodig)
•    Verloskundigen
•    Advocaten
•    Gemeente
•    Sociale dienst
•    Collega instellingen
•    Woningbouw
•    Opleidingen van stagiaires, MBO en HBO 
•    GGD
•    IND