chat

Gaja

Gaja - moed, sterkte en wijsheid

Gaja bestaat uit begeleid wonen en intensief beschermd wonen. Er wordt (intensieve) ondersteuning geboden aan meisjes vanaf 13 jaar. Bij Gaja moeten meisjes naast hun behandeling gewoon net zoals anderen meisjes en jonge vrouwen naar school, werk of stage, boodschappen doen, vrije tijd invullen e.d. Voordat een meisje toe is aan de stap naar Gaja moet zij in de vorige opvang/situatie hebben laten zien dat zij in staat is deze verantwoordelijkheden in te vullen. 

Aanmeldingen: 088 - 20 80 000 
Gaja is een landelijk erkend specialistisch zorgprogramma. Politie, OM en (huis)artsen mogen direct doorverwijzen.  

Gaja begeleid wonen
In Gaja begeleid wonen meerdere jonge meiden in de leeftijd vanaf 18 t/m 23 jaar samen in een huis voor wie de stap naar zelfstandig wonen nog te groot is en die naast intensieve begeleiding vaak ook nog behandeling nodig hebben. Het uitgangspunt bij Gaja begeleid wonen is dat meiden er naar toe werken om zo gewoon mogelijk te leven, dat ze leren verantwoording te nemen voor hun eigen veiligheid en relaties. Het gaat om het doorbreken van oud gedrag en patronen die terugvalrisico met zich meebrengen. In Gaja begeleid wonen verblijven meiden gemiddeld 9 tot 12 maanden. De eerste periode staat in het teken van de overgang van de vorige situatie, (vaak) 24-uurs interne afgebakende structuur, naar zelf invulling geven aan een vrije externe structuur. Oefenen met nieuw gedrag, bespreekbaar maken wat goed gaat, wat nog lastig is en waar hulp bij nodig is. Naast de focus op de taken/doelen wordt er in het wekelijks mentorgesprek gewerkt aan de doelen uit het individuele behandelplan. Wanneer het meisje er aan toe is ligt de focus vooral op ervarend leren. 
Bespreekbaar maken wat goed gaat en wat nog moeilijk is en reflectie op eigen gedrag. Het wekelijks mentorgesprek in deze fase is met name gericht op deze ontwikkeling aan de hand van de taken/doelen behorend bij deze fase naast de individuele doelen in het behandelplan. In de laatste periode ligt de focus vooral op zelfstandigheid. Zelf vragen om hulp, zelf kunnen aangeven wat goed ging en wat minder goed ging. Ook hier wordt naast de taken/doelen behorend bij deze fase de focus gelegd op de doelen uit het driemaandelijkse behandelplan. Verder ligt in deze fase de nadruk op toekomstperspectief, wat wil iemand bereiken, hoe wil ze wonen en wat is hier voor nodig? 

Gaja intensief beschermd wonen
In Gaja (intensief) beschermd wonen, wonen meerdere jonge meiden in de leeftijd vanaf 13 jaar . Gaja (intensief) beschermd wonen bestaat uit twee groepen. Elke groep heeft plek voor 4 meiden. Hier wonen meiden die na een 24-uurs behandeling niet meer thuis kunnen wonen, maar nog te jong zijn om naar Gaja begeleid wonen te gaan. Voor deze meiden is er geen plek in een gezinshuis/pleeggezin gevonden en/of is dit niet passend bij de situatie van het meisje. Het uitgangspunt van Gaja (intensief) beschermd wonen is om naast de behandeling zoveel mogelijk een natuurlijke en stabiele thuissituatie te bieden in een warme en liefdevolle plek waarbij familie en vrienden welkom zijn. Vanuit de rust en regelmaat die geboden wordt, wordt aan doelen gewerkt. De huiselijkheid, geborgenheid en betrokkenheid zijn belangrijk bij Gaja (intensief) beschermd wonen. Bij Gaja (intensief) beschermd wonen gaan meiden zelfstandig naar school / werk / sport / vrijwilligerswerk/ bijbaantje. Net als op de 24-uurs groep krijgen de meiden ook bij Gaja (intensief) beschermd wonen een mentor. Deze mentor heeft contact met de betrokkenen die belangrijk zijn. Zoals ouders / (gezins)voogd / bigsister/ school/ overige familieleden en vrienden. 
Elk half jaar wordt er samen met de mentor een behandelplan opgesteld welke elk half jaar wordt geëvalueerd. Doelen in het behandelplan zijn gericht op het aanleren van gedrag op het gebied van het omgaan met anderen, het wonen met elkaar, school, vrije tijd, omgaan met ouders en/ of persoonlijke verzorging.

Diagnostiek en behandeling 
Indien uit de diagnostiek blijkt dat (specialistische) therapie nodig is, wordt deze ingezet. De individuele therapie kan enerzijds gericht zijn op het verwerken van het trauma en problemen met gehechtheid, waardoor klachten en gedragsproblemen voortkomend uit het opgedane trauma verminderen of verdwijnen. Anderzijds kan therapie zich richten op egoversterking, waardoor autonomie toeneemt en afhankelijkheid afneemt. Bij de begeleiding/ behandeling worden ouders/verzorgers waar mogelijk intensief betrokken. Indien noodzakelijk wordt systeemtherapie ingezet.

Bovenliggende en onderliggende problematiek
Meiden die worden opgenomen bij Centrum Jeugd (waarvan Gaja onderdeel is) kunnen voor een belangrijk deel worden geclassificeerd onder Complex Trauma. De term refereert naar vormen van kindermishandeling die chronisch zijn en beginnen in de kindertijd; emotionele en fysieke mishandeling, emotionele en fysieke verwaarlozing, getuige zijn van geweld tussen de ouders en seksueel misbruik. Mede daarom is het van groot belang dat er ook altijd aandacht moet worden besteed aan de gehechtheidsrelaties (onderliggende problemen). Bij iedere voorziening van Centrum Jeugd wordt er daarom gewerkt met een integraal behandelplan waarin zowel bovenliggende gedragsproblemen als onderliggende hechtingsproblematiek behandeld worden. 

Normaliseren 
Bij de opvang ligt de focus niet uitsluitend op de problemen van de meiden. Veel meiden hebben een geschiedenis van buitengesloten en gepest worden en van ‘falen’ op meerdere levensgebieden. Er wordt dan ook op ingezet dat meiden, onder begeleiding, positieve ervaringen opdoen in de buitenwereld en een ‘zo normaal mogelijk’ leven gaan leiden net als elke andere jongere. Ze gaan naar school, werken, nemen deel aan sport, leren omgaan met uitgaan, geld, vriendjes en alcohol. Gezonde vriendschappen zijn daarbij van belang. Fier heeft hiervoor het project Bijzondere Vriendschappen waarbij een meisje dat in de opvang verblijft wordt gekoppeld aan een maatje of Big Sister. 

Financiering/plaatsing
Gaja kent verschillende mogelijkheden voor financiering. Gaja kan gefinancierd worden vanuit landelijke afspraken die gemaakt zijn met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Afhankelijk van de problematiek is deze bekostiging aan de orde. Het kan ook mogelijk zijn dat de zorg betaald wordt vanuit beschermd wonen door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg. Dit zal voor de plaatsing besproken worden.