chat

Metta - opvang voor vrouwen met complex trauma

Metta - Liefdevolle aandacht

Metta biedt veilige opvang, begeleiding en behandeling aan meiden in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar waarbij sprake is van complex trauma. De meeste meiden starten met een 24-uurs verblijf en gaan dan terug naar huis, naar een andere vervolg opvang, of ze gaan naar beschermd wonen en daarna begeleid wonen en uiteindelijk krijgen ze nazorg. 

Aanmeldingen: 088 – 20 80 000
Metta is een landelijk erkend specialistisch zorgprogamma. Politie, OM en (huis)artsen mogen direct doorverwijzen. 

Wat is Metta?
Metta is een veilige gestructureerde opvang en behandelvoorziening voor meiden die naast gedragsproblematiek ook mogelijk een psychiatrische diagnose hebben en die al veel hulp achter de rug hebben in de residentiële zorg (crisisopvang, pleegzorg, internaat, jeugdzorgplus of een kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie) en (soms) in een JJI/PI. Meiden die in Metta verblijven hebben een eigen kamer. Daarnaast delen ze met 8 of 9 andere meiden een woonkamer, keuken en badkamer. De gemiddelde verblijfsduur in Metta is 12 maanden. Er zijn in totaal 3 Metta groepen. 

Veel voorkomende problematiek 
•    Gezags- en gedragsproblematiek.
•    Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag; risicovol seksueel gedrag.
•    Borderline-achtige gedragskenmerken, kenmerken van anti-sociaal gedrag of afhankelijk gedrag, etc.
•    ASS-ADHD- reactieve hechtingstoornis.
•    Eergerelateerd geweld en of dreiging van eerwraak, gedwongen prostitutie en loverboyproblematiek, etc.

Diagnostiek en behandeling  
Bij alle cliënten die worden opgenomen wordt gestart met een diagnostische intake. De (individuele/groeps) behandeling die vervolgens wordt aangeboden is afhankelijk van de bevindingen die uit deze intake of uit vervolgonderzoek naar voren zijn gekomen. De therapie kan enerzijds gericht zijn op het verwerken van het trauma, problemen met gehechtheid, waardoor klachten en gedragsproblemen voortkomend uit het opgedane trauma verminderen of verdwijnen. Anderzijds kan therapie zich richten op egoversterking, waardoor autonomie toeneemt en afhankelijkheid afneemt. Iedere cliënt krijgt een mentor. De mentor is aanspreekpunt en bewaakt het behandelplan.

We vinden het belangrijk om ouders/opvoeders (waar mogelijk) te leren kennen en te betrekken bij het verblijf. Ouders worden wekelijks door de mentor van het meisje gebeld en geïnformeerd over het verblijf. Zij worden gevraagd hun mening te geven over hoe het gaat en over wat zij denken dat goed is. Bij de driemaandelijkse evaluatie van het behandelplan wordt hen gevraagd input te geven. Ook wordt er een systeemtherapeut ingeschakeld om gesprekken te voeren met het meisje en haar ouders/opvoeders om te kijken hoe ze haar tot steun kunnen zijn, wat zij nodig hebben en hoe het thuis loopt. De systeemtherapeut bespreekt met het meisje, de ouders en de mentor/het team of het thuis veilig is en per wanneer en hoe het verlofplan invulling krijgt. Dit gebeurt vóór het meisje naar huis gaat. Als er een (gezins)voogd is betrokken, wordt deze hier ook naar gevraagd. 

Bovenliggende en onderliggende problematiek
Het merendeel van de meiden die worden opgenomen kan voor een belangrijk deel geclassificeerd worden onder Complex Trauma. De term refereert naar vormen van kindermishandeling die chronisch zijn en beginnen in de kindertijd; emotionele en fysieke verwaarlozing, getuige zijn van geweld tussen de ouders en/of seksueel misbruik. Mede daarom is het van belang dat er niet alleen aandacht is voor de bovenliggende problemen (bijvoorbeeld gedragsproblemen) maar ook voor de gehechtheidsrelaties (onderliggende problematiek). 

Dagbesteding 
Binnen Metta volgen de meiden een gestructureerd dagprogramma bestaande uit scholing, (groeps)therapieën, leermodules en sport. 

Scholing 
Van maandag tot en met vrijdag volgen de meiden hun eigen schoolprogramma. Meiden jonger dan achttien jaar en/of zonder startkwalificatie zijn verplicht om onderwijs te volgen. 

(Groeps)therapieën en leermodules 
Er zijn verschillende (groeps)therapieën: Psycho educatie groep Trauma/PTSS, Emotie Regulatie Therapie/VERS, Schematherapie, Mentaliserende Bevorderende Therapie (MBT), EMDR, Cognitie Gedragstherapie, Psychomotorische/Creatieve therapie en Inzicht gevende groep. Ook volgen de meiden wekelijks leermodules waarbij onderwerpen aanbod komen zoals, opvoeding, intimiteit en seksualiteit, ik en de groep, sociale vaardigheden, gezonde voeding etc. 

Normaliseren
Bij de opvang ligt de focus niet uitsluitend op de problemen van de meiden. Veel meiden hebben een geschiedenis van buitengesloten en gepest worden en van ‘falen’ op meerdere levensgebieden. Er wordt dan ook op ingezet dat meiden, onder begeleiding, positieve ervaringen opdoen in de buitenwereld en een ‘zo normaal mogelijk’ leven gaan leiden net als elke andere jongere. Ze gaan naar school, werken, nemen deel aan sport, leren omgaan met uitgaan, geld, vriendjes en alcohol. Gezonde vriendschappen zijn daarbij van belang. Fier heeft hiervoor het project Bijzondere Vriendschappen waarbij een meisje dat in de opvang verblijft wordt gekoppeld aan een maatje of Big Sister.