chat

Ravi - opvang jongensslachtoffers

Ravi

Ravi biedt veilige en gestructureerde opvang, begeleiding en behandeling aan jongens in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die het slachtoffer zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties; jongens die een combinatie van veiligheid en bescherming en specialistische behandeling nodig hebben.

Ravi is een landelijk erkend specialistisch zorgprogramma en gebaseerd op het high intensive care & high safety-model. Aanmeldingen: 088 -20 80 000

Behandelaanbod
De aanpak van Ravi omvat een landelijk erkend specialistisch zorgprogramma. Wat bieden we?
• Bescherming en veiligheid–gebaseerd op het High intensive care & high safety-model
• Specialistische behandeling binnen een sekse-specifiek zorgprogramma en vanuit een holistische benadering–sluit aan op de behoeften van jongens die het slachtoffer zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
• Ontwikkelingsgericht pedagogisch basisklimaat-participatie (meedoen), werken aan een toekomst(onderwijs, werk), waar mogelijk herstel van de relaties met ouders, familie en anderen uit het eigen netwerk, en indien noodzakelijk opbouw van een nieuw netwerk.

Meer dan een veilige plek
Met alleen een veilige plek, ben je er niet. Een passende behandeling, die deze jongens maatschappelijk weerbaar maakt, is minstens zo belangrijk. Alle cliënten die bij Ravi worden opgenomen krijgen bij aanvang een diagnostische intake. De behandeling die vervolgens wordt geboden is afhankelijk van de bevindingen uit deze intake of uit het vervolgonderzoek. Enerzijds kan de therapie gericht zijn op het verwerken van trauma en problemen met gehechtheid, waardoor klachten en gedragsproblemen verminderen of verdwijnen. Anderzijds kan therapie zich richten op egoversterking, waardoor autonomie toe-en afhankelijkheid afneemt.

Boven- en onderliggende problematiek
De meeste jongens die worden opgenomen kunnen voor een belangrijk deel geclassificeerd worden onder Complex Trauma. De term refereert naar vormen van kindermishandeling die chronisch zijn en beginnen in de kindertijd; emotionele en fysieke verwaarlozing, getuige zijn van geweld tussen de ouders en/of seksueel misbruik. Mede daarom is het van belang dat er niet alleen aandacht is voor de bovenliggende problemen (bijvoorbeeld gedragsproblemen) maar ook voor de gehechtheidsrelaties (onderliggende problematiek). 

Het systeem betrekken
Iedere jongen krijgt een eigen mentor. Deze mentor is het belangrijkste aanspreekpunt voor de jongen en bewaakt het behandelplan. De jongens volgen groepstherapie en individuele therapie. We vinden het belangrijk om ouders/opvoeders te leren kennen en te betrekken bij het verblijf. Zij worden wekelijks gebeld en geïnformeerd over het verblijf en er wordt hen gevraagd hoe zij vinden dat het gaat. Een systeemtherapeut gaat in gesprek met de naasten om te kijken hoe zij tot steun kunnen zijn en hoe het thuis loopt. De systeemtherapeut bespreekt met de jongen, de ouders en het team of het thuis veilig is en hoe een eventueel verlofplan invulling krijgt. Als er een (gezins)voogd is betrokken, wordt deze hier ook naar gevraagd. De eerste maand gaan de jongens niet op verlof, tenzij er speciale situaties zijn. Deze situaties worden altijd eerst in het behandelteam besproken. 

Normaliseren
Bij de opvang ligt de focus niet uitsluitend op de problemen van de jongens. Veel jongens hebben een geschiedenis van buitengesloten en gepest worden en van ‘falen’ op meerdere levensgebieden. Het is van belang om met hen doelgericht te werken aan het terugpakken van de eigen regie en een zo normaal mogelijk bestaan. De jongens van Ravi gaan naar school, werken, nemen deel aan sport en leren onder andere omgaan met geld, social media en gezonde vriendschappen. De afdeling Maatschappelijke Participatie van Fier coördineert alle participatiemogelijkheden. Een maatje kan naast de jongen staan, hem steunen in het proces en samen activiteiten ondernemen.

Dagbesteding
Binnen de jongensgroep volgen de jongens een gestructureerd dagprogramma dat bestaat uit:
• interne scholing van maandag t/m vrijdag. Jongens jonger dan achttien jaar en/of zonder startkwalificatie zijn verplicht om onderwijs te volgen. Zodra dit mogelijk is nemen de jongens deel aan externe scholing. Er wordt bovendien  een stage of leerplek gezocht passend bij de jongen.
•  (groeps)therapie waaronder de psycho-educatiegroep Trauma/PTSS, Emotie Regulatie Therapie (VERS), Schematherapie, Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT), EMDR, Cognitieve Gedragstherapie en Psychomotorische therapie.
• wekelijkse leermodules waarbij onderwerpen aanbod komen als opvoeding, intimiteit en seksualiteit, ik en de groep, sociale vaardigheden en gezonde voeding.