chat

Reza - opvang slachtoffers buitenlandse mensenhandel

Reza - warmte/zomer

Reza biedt kortdurende veilige opvang begeleiding en behandeling aan (anderstalige) meiden in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die te maken hebben gehad met buitenlandse mensenhandel of meiden uit eerculturen die op de vlucht zijn in verband met lichte problemen rond eer en twijfelen of ze terug naar huis willen. De meeste meiden starten met een 24-uurs verblijf. Vervolgens wordt gekeken of ze intern doorstromen naar een andere 24-uurs groep, naar huis of bescherm wonen of begeleid wonen. 

Aanmeldingen: 088 – 20 80 000
Reza is een landelijk erkend specialistisch zorgprogramma. Politie, OM en (huis)artsen mogen direct doorverwijzen. 

Wat is Reza? 
Reza is een veilige en gestructureerde opvang en behandelsetting voor meiden van 12 t/m 23 jaar uit eerculturen die op de vlucht zijn in verband met problemen rond eer of mensenhandel waarbij ze gedwongen zijn tot prostitutie, om als huisslaaf te werken of andere zaken rond mensenhandel/ uitbuiting. Veel van de cliënten spreken (nog) geen Nederlands, kennen de culturele normen en waarden in Nederland niet en lijken bij opname (eerst) een andere opvang nodig te hebben dan de andere 24-uurs gespecialiseerde groepen van Centrum Jeugd. Meiden die in Reza verblijven hebben een eigen kamer, daarnaast delen ze met 8 of 9 meiden andere meiden een woonkamer, keuken en badkamer. De gemiddelde duur in Reza is 3 tot 6 maanden. 

Diagnostiek en behandeling 
Bij alle cliënten die worden opgenomen wordt gestart met een diagnostische intake (met culturele aspecten). De (individuele/groepsgewijze) behandeling die vervolgens wordt aangeboden is afhankelijk van de bevindingen die uit deze intake of uit vervolgonderzoek naar voren zijn gekomen. De therapie kan enerzijds gericht zijn op het verwerken van het trauma en problemen met gehechtheid, waardoor klachten en gedragsproblemen voortkomend uit het opgedane trauma verminderen of verdwijnen. Anderzijds kan therapie zich richten op egoversterking, waardoor autonomie toeneemt en afhankelijkheid afneemt. Iedere meid krijgt een mentor. De mentor is aanspreekpunt en bewaakt het behandelplan. We vinden het belangrijk om ouders/opvoeders (waar mogelijk) te leren kennen en te betrekken bij het verblijf.

Waar mogelijk worden ouders wekelijks door de mentor van het meisje gebeld en geïnformeerd over het verblijf. Hen wordt gevraagd om hun mening te geven over hoe het gaat en over wat zij denken dat goed is. Bij de driemaandelijkse evaluatie van het behandelplan wordt hen gevraagd input te geven. Ook wordt er een systeemtherapeut ingeschakeld om gesprekken te voeren met het meisje en haar ouders/opvoeders om te kijken hoe ze haar tot steun kunnen zijn, wat zij nodig hebben en hoe het thuis loopt. De systeemtherapeut bespreekt met het meisje, de ouders en de mentor/het team of het thuis veilig is en per wanneer en hoe het verlofplan invulling krijgt. Dit gebeurt vóór het meisje naar huis gaat. Als er een (gezins)voogd is betrokken, wordt deze hier ook naar gevraagd. 

Bovenliggende en onderliggende problematiek 
Het merendeel van de meiden die worden opgenomen kan voor een belangrijk deel geclassificeerd worden onder Complex Trauma. De term refereert naar vormen van kindermishandeling die chronisch zijn en beginnen in de kindertijd; emotionele en fysieke verwaarlozing, getuigen zijn van geweld tussen de ouders en/of seksueel misbruik. Mede daarom is het van belang dat er niet alleen aandacht is voor de bovenliggende problemen (bijvoorbeeld gedragsproblemen) maar ook voor de gehechtheidsrelaties (onderliggende problematiek). 

Dagbesteding 
Binnen Reza volgen de meiden een gestructureerd dagprogramma bestaande uit scholing, (groeps)therapieën, leermodules en sport. 

Scholing 
Van maandag tot en met donderdag volgen de meiden hun eigen schoolprogramma dat voor de meeste anderstalige meiden gericht is op Nederlandse les. 
(Groeps)therapieën en leermodules Er zijn verschillende (groeps)therapieën, maar de meeste anderstalige meiden volgen vooral leermodulen gericht op leven in twee culturen, opvoeding, intimiteit en seksualiteit, ik en de groep, sociale vaardigheden, gezonde voeding, het verkeer, etc. 

Normaliseren
Bij de opvang ligt de focus niet uitsluitend op de problemen van de meiden. Veel meiden hebben een geschiedenis van buitengesloten en gepest worden en van ‘falen’ op meerdere levensgebieden. Er wordt dan ook op ingezet dat meiden, onder begeleiding, positieve ervaringen opdoen in de buitenwereld en een ‘zo normaal mogelijk’ leven gaan leiden net als elke andere jongere. Ze gaan naar school, werken, nemen deel aan sport, leren omgaan met uitgaan, geld, vriendjes en alcohol. Gezonde vriendschappen zijn daarbij van belang. Fier heeft hiervoor het project Bijzondere Vriendschappen.