chat

Zahir - opvang slachtoffers eergerelateerd geweld

Zahir - zichtbaar/aanwezig

Zahir biedt veilige opvang, begeleiding en behandeling aan meiden in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar uit eerculturen die op de vlucht zijn in verband met problemen rondom eer of meiden bij wie vermoedens spelen van radicalisering. De meeste meiden starten met een 24-uurs verblijf op Zahir of gaan na hun verblijf terug naar huis of beschermd wonen, daarna begeleid wonen en uiteindelijk krijgen ze nazorg. 

Aanmeldingen: 088 -20 80 000
Zahir is een landelijk erkend specialistisch zorgprogramma. Politie, OM en (huis)artsen mogen direct doorverwijzen. 

Wat is Zahir? 
Zahir is een veilige en gestructureerde opvang- en behandelsetting voor meiden van 12 t/m 23 jaar uit eerculturen die op de vlucht zijn in verband met problemen rondom eer zoals bijvoorbeeld inperking van hun vrijheid; door strenge regels van hun ouders, controle door broers en druk vanuit de familie.

Meiden kunnen te maken krijgen met: 
angst aanjagen, dreigementen uiten, vrijheid beperken, psychische druk uitoefenen, gedwongen huwelijk en uithuwelijking, homoseksualiteit, verbieden van huwelijk met zelfgekozen partner, terugsturen naar het land van herkomst, gedwongen abortus, uitstoting uit de familie / dood verklaren, mishandeling/ verwaarlozing, verminking. 

Meiden die bij Zahir verblijven hebben een eigen kamer, daarnaast delen ze met 8 of 9 andere meiden een woonkamer, keuken en badkamer. De gemiddelde verblijfsduur bij Zahir is 9 tot 12 maanden. 

Radicalisering
Bij Zahir worden tevens meiden opgenomen waar met name ouders/verzorgers/omgeving zich zorgen om maken, omdat ze denken dat hun dochter radicaliseert. Jongeren die gevoelig zijn voor radicalisering zijn vaak jongeren die zeer kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn. Ze willen graag ergens bij horen, wat ze een gemakkelijke prooi maakt voor ronselaars. Bij veel van deze meiden zien we dat er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis, dat er problemen zijn thuis en of op school, dat ze zich hier niet welkom en/of gediscrimineerd voelen en/of weinig toekomstperspectief zien. Zij vluchten in een ideologie die hen het paradijs belooft, de wereld doet vergeten en hen een belangrijk lid van de groep maakt (Halima Makoul). Het radicaliserings- proces verloopt vaak razendsnel, doordat internet hier een belangrijke rol in speelt. Daar vinden ze gelijkgezinden. 

Diagnostiek en behandeling
Bij alle cliënten die worden opgenomen wordt gestart met een diagnostische intake. De (individuele/groeps) behandeling die vervolgens wordt aangeboden is afhankelijk van de bevindingen die uit deze intake of uit vervolgonderzoek naar voren zijn gekomen. De therapie kan enerzijds gericht zijn op het verwerken van het trauma, problemen met gehechtheid, waardoor klachten en gedragsproblemen voortkomend uit het opgedane trauma verminderen of verdwijnen. Anderzijds kan therapie zich richten op egoversterking, waardoor autonomie toeneemt en afhankelijkheid afneemt. Iedere meid krijgt een mentor. De mentor is aanspreekpunt en bewaakt het behandelplan. We vinden het belangrijk om ouders/opvoeders (waar mogelijk) te leren kennen en te betrekken bij het verblijf.

Ouders worden wekelijks door de mentor van het meisje gebeld en geïnformeerd over het verblijf. Zij worden gevraagd hun mening te geven over hoe het gaat en over wat zij denken dat goed is. Bij de driemaandelijkse evaluatie van het behandelplan wordt hen gevraagd input te geven. Ook wordt er een systeemtherapeut ingeschakeld om gesprekken te voeren met het meisje en haar ouders/opvoeders om te kijken hoe ze haar tot steun kunnen zijn, wat zij nodig hebben en hoe het thuis loopt. De systeemtherapeut bespreekt met het meisje, de ouders en de mentor/het team of het thuis veilig is en per wanneer en hoe het verlofplan invulling krijgt. Dit gebeurt vóór het meisje naar huis gaat. Als er een (gezins)voogd is betrokken, wordt deze hier ook naar gevraagd. 

Bovenliggende en onderliggende problematiek
Het merendeel van de meiden die worden opgenomen kan voor een belangrijk deel geclassificeerd worden onder Complex Trauma. De term refereert naar vormen van kindermishandeling die chronisch zijn en beginnen in de kindertijd; emotionele en fysieke verwaarlozing, getuige zijn van geweld tussen de ouders en/of seksueel misbruik. Mede daarom is het van belang dat er niet alleen aandacht is voor de bovenliggende problemen (bijvoorbeeld gedragsproblemen) maar ook voor de gehechtheidsrelaties (onderliggende problematiek). 

Dagbesteding 
Binnen Zahir volgen de meiden een gestructureerd dagprogramma bestaande uit scholing, (groeps)therapieën, leermodules en sport. 

Scholing 
Van maandag tot en met vrijdag volgen de meiden hun eigen schoolprogramma. Meiden jonger dan achttien jaar en/of zonder startkwalificatie zijn verplicht om onderwijs te volgen. 

(Groeps)therapieën en leermodules 
Er zijn verschillende (groeps)therapieën: Psycho educatie groep Trauma/PTSS, Emotie Regulatie Therapie/VERS, Schema therapie, Mentaliserende Bevorderende Therapie (MBT), EMDR, Cognitie Gedragstherapie, Psychomotorische/Creatieve therapie en Inzichtgevende groep. Ook volgen de meiden wekelijks leermodules waarbij onderwerpen aan bod komen zoals opvoeding, intimiteit en seksualiteit, ik en de groep, sociale vaardigheden, gezonde voeding, etc. 

Normaliseren
Bij de opvang ligt de focus niet uitsluitend op de problemen van de meiden. Veel meiden hebben een geschiedenis van buitengesloten en gepest worden en van ‘falen’ op meerdere levensgebieden. Er wordt dan ook op ingezet dat meiden, onder begeleiding, positieve ervaringen opdoen in de buitenwereld en een ‘zo normaal mogelijk’ leven gaan leiden net als elke andere jongere. Ze gaan naar school, werken, nemen deel aan sport, leren omgaan met uitgaan, geld, vriendjes en alcohol. Gezonde vriendschappen zijn daarbij van belang. Fier heeft hiervoor het project Bijzondere Vriendschappen waarbij een meisje dat in de opvang verblijft wordt gekoppeld aan een maatje of Big Sister.