chat

Duurzaamheid

Fier is geïnspireerd door duurzaamheid. We zoeken naar écht duurzame oplossingen. Een concreet voorbeeld? Onze Veilige Veste is een bijna energieneutraal pand. Duurzaamheid gaat natuurlijk verder dan duurzame bouw.  We investeren ook in duurzame zorg; zorg die werkelijk verschil maakt en effectief is op lange termijn. Fier wil intergenerationele overdracht van geweld doorbreken. Duurzame zorg betekent voor ons onder andere werken met effectieve interventies. Daarom laten we onze zorgprogramma's op effectiviteit beoordelen door een onafhankelijke commissie. Ook onderzoeken we het effect van zorgprogramma's en initiëren we duurzame en effectieve samenwerkingsvormen. Want  Fier kan en wil het niet alleen.

Cradle to cradle

Fier laat zich inspireren door het ‘cradle to cradle’ principe. De kern: afval van het ene product kan de grondstof zijn voor het andere product. Cradle to cradle stelt zich teweer tegen de ‘traditionele’ milieubeweging. Die gaat niet ver genoeg, met haar streven om natuurlijke hulpbronnen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Minder consumeren, minder energie verbruiken, minder afval lozen - het zijn volgens Cradle to cradle geen echte oplossingen: ‘Als ik besluit om mijn dochter niet tien keer te slaan, maar vijf keer, doe ik dan iets goeds?’

Cradle to cradle is in essentie een andere manier van denken over en ontwerpen van duurzame oplossingen in de vorm van producten en processen. Waar het om gaat, is dat nadelige effecten van activiteiten niet worden afgewenteld maar worden onderkend en opgelost. Daarnaast mag de omvang van milieueffecten niet groter zijn dan het zelfreinigende vermogen van de aarde. Er mogen dus geen persistente verontreinigingen optreden en ook geen uitputting van grondstoffen.

Duurzame samenwerkingsrelaties en zorgconcepten

Fier investeert in duurzame samenwerkingsrelaties en zorgconcepten, zoals De Veilige Veste en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Zo kunnen we kwetsbaarheid omzetten in kracht. Het concept Cradle to cradle is bij uitstek relevant voor de zorg omdat we - juist bij complexe problematiek – intergenerationele overdracht zien. Daar waar zorg slechts een kortdurend effect heeft in plaats van een duurzaam effect, is er sprake van desinvesteringen en van verspilling van menskracht en middelen. Maar vooral van verspilling van de potentie van een nieuwe generatie kinderen en jongeren. Onze jeugd is ons sociaal en maatschappelijk kapitaal voor de toekomst en dit vraagt om duurzame oplossingen.

Fier bouwt aan een duurzame wereld. Een wereld waarin mensen het normaal vinden om voor elkaar te zorgen. Een wereld waarin iedereen naast elkaar staat, elkaar steunt, elkaars kracht zoekt. We helpen mensen ontwikkelen, we ontwikkelen onszelf. Zo wordt duurzame bloei concreet.