Integriteit

Ons integriteitsbeleid

Integriteit is een belangrijk kenmerk van een professionele en betrouwbare organisatie en van wezenlijk belang voor het werken met onze kwetsbare doelgroep (zie hiervoor ook onze gedragscode). Een integere organisatie is een organisatie die recht doet aan alle belanghebbenden. In ons geval zijn dat cliënten, medewerkers, vrijwilligers, samenwerkingspartners, donateurs, projectpartners en overige relaties. Fier heeft een integriteitsbeleid opgesteld conform de eisen die het CBF stelt aan haar erkenning.

Wij willen integriteitsschendingen voorkomen en betrokkenen de mogelijkheid bieden om vermoedens van misstanden en schendingen eenvoudig te melden.

Wanneer spreken we van een integriteitsschending?

We onderscheiden een aantal soorten schendingen, schendingen die uiteraard gerelateerd moeten zijn aan werkzaamheden bij Fier:

  • Schendingen rond machtsmisbruik: corruptie, belangenverstrengeling, gebruik/ misbruik van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid;
  • Financiële schendingen: fraude, diefstal, zelfverrijking, misbruik en verspilling van eigendommen;
  • Interpersoonlijke schendingen: discriminatie, intimidatie, vernedering, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, seksueel geweld;
  • Strafbare misdragingen buiten werktijd.


Meldpunt Integriteit

Zie of vermoed je dat een werknemer of vrijwilliger van onze organisatie niet integer handelt? Geef dat dan door. Zo nodig vindt verder onderzoek plaats.

Geef hier je melding door: integriteit@fier.nl. Meld over wie het gaat, beschrijf (kort) de situatie en laat uw contactgegevens achter, opdat de melding adequaat in behandeling kan worden genomen.