chat

Kwaliteit

Kwaliteit in de zorg is nodig. Fier wil de best mogelijke zorg bieden die er is en streeft naar effectief bewezen zorgprogramma’s. Ook hierin willen we onszelf continu verbeteren. Want: het gaat goed, maar het kan altijd beter. We gaan continu voor die stap vooruit.

We toetsen de kwaliteit van onze organisatie en de zorg die wij bieden. Niet alleen de onderzoeksgroep van Fier doet onderzoek naar de kwaliteit van de hulpverlening, maar we werken ook mee aan onderzoek van anderen. Zoals het onderzoek naar het leefklimaat en het behandeltraject van jongeren in de jeugdzorg. Hierdoor vindt een grondige reflectie plaats op het werk dat we doen en wordt er onderzocht waar we inhoudelijk kunnen verbeteren. We zien daarin graag onze zorgprogramma’s getoetst door geautoriseerde partijen. Naast deze onderzoeken voeren we zelf ook onderzoeken uit ten aanzien van de kwaliteit van hulpverlening, personeelsbeleid, samenwerking met ketenpartners en leveranciers.

Professioneel statuut

Binnen Fier werken medewerkers vanuit allerlei verschillende individuele specialismen aan een gemeenschappelijke taak: de best mogelijke zorg bieden aan cliënten die geweld in een afhankelijkheidsrelatie hebben meegemaakt. Om de best mogelijke zorg te bieden is een holistische en integrale werkwijze een kernwaarde in de aanpak van Fier, we zijn gericht op de gehele mens en zijn/haar omgeving. Geïntegreerde samenwerking vanuit verschillende specialismen is hiervoor noodzakelijk. 

Om deze samenwerking als ‘mindset’ met elkaar, met ieders eigen verantwoordelijkheden en professionele autonomie, te borgen heeft Fier een integraal professioneel statuut ontwikkeld dat leidend is voor alle medewerkers van Fier die met cliënten werken. In dit professioneel statuut zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen in de samenwerking beschreven. Het professioneel statuut is van toepassing op alle afdelingen en alle professionals van Fier die cliëntgebonden contacten hebben.

Wil je het professioneel statuut lezen? Stuur een e-mail naar HR met een verzoek.

Kwaliteitsstatuut

In het kwaliteitsstatuut wordt het zorgaanbod van Fier beschreven en wordt uitgelegd hoe wij de kwaliteit van die zorg waarborgen. Zo geven we inzicht in de manier waarop we zorg leveren. Ook wordt er in dit document aandacht geschonken aan de organisaties met wie we samenwerken. Lees het kwaliteitsstatuut hier

HKZ gecertificeerd

Fier is HKZ-gecertificeerd voor de GGZ, Jeugdzorg, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. 

Erkend zorgaanbieder

Fier is erkend zorgaanbieder. Meer lezen over onze erkenningen.

Landelijk gespecialiseerd aanbod

Verschillende van onze zorgprogramma’s zijn door het ministerie van VWS, de VNG en GGZ Nederland erkend als landelijk gespecialiseerd aanbod:

Sinds 1 januari 2015 zijn onze zorgprogramma's Asja (loverboyprobematiek), Zahir (eergerelateerd geweld) en Metta (complex trauma) landelijk erkend specialistisch aanbod. Politie, openbaar ministerie, gecertificeerde instellingen en (huis)artsen mogen cliënten voor dit aanbod direct doorverwijzen naar Fier.

Zorgprogramma Asja erkende jeugdinterventie

Zorgprogramma Asja van Fier is door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugd Instituut, het RIVM en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie. Asja, een opvang- en behandelvoorziening voor meiden die die via dwang, misleiding en geweld in de prostitutie terechtgekomen zijn of dreigen hierin terecht te komen, krijgt hiermee een plek in de databank Effectieve Jeugdinterventies.

Clienttevredenheid

Fier vindt het belangrijk om te weten wat cliënten vinden van de hulpverlening. Voor de cliënten die verblijven bij Fier, wordt jaarlijks het leef- en leerklimaat onderzocht door lectoraat Residentiële jeugdzorg van Hogeschool Leiden. De tevredenheid van de cliënten die ambulante behandeling krijgen bij Fier, wordt onderzocht door middel van de Consumer Quality Index (CQi). Ook de tevredenheid van cliënten die ambulant begeleid worden, wordt aan de hand van gestandaardiseerde CQi-vragenlijsten gemeten. 

Leef- en leerklimaatonderzoek 2021

In 2021 is bij Fier voor de zesde keer het leef- en leerklimaatonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de hulpverleners en docenten bij Fier er wederom in zijn geslaagd om, ondanks een zeer uitdagende periode door het coronavirus, een positief leef- en leerklimaat neer te zetten op de groepen en in de klassen. De cliënten en leerlingen bij Fier voelen zich in hoge mate gesteund door de hulpverleners en docenten en vinden dat zij veel leren. Ze ervaren bovendien een lage mate van repressie en zijn positief over de sfeer op de groepen en in de klas. De verschillen met de resultaten van de onderzoeken uit voorgaande jaren zijn klein. Dit betekent dat het leef- en leerklimaat al enige jaren achtereen positief stabiel is. 

Clienttevredenheid ambulante behandeling

We meten, analyseren en rapporteren de ervaringen van onze cliënten aan de hand van de CQ index [Consumer Quality Index], een gestandaardiseerde systematiek. De CQI kortdurende ambulante GGZ geeft informatie over de kwaliteit van de ambulante GGZ gezien vanuit het perspectief van de cliënt. Sterke punten volgens onze clienten:

Als gemiddelde rapportcijfer voor de behandeling krijgt Fier in 2021 een 9 van haar cliënten. Meer informatie is te vinden in het informatieblad CQi 2021.

Cliënttevredenheid ambulante begeleiding

In 2019 is de tevredenheid van cliënten die ambulant begeleid worden bij Fier onderzocht door onze onderzoeksgroep aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten en verdiepende interviews. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten positief zijn over de begeleiding van Fier. Zij geven gemiddeld een 8,0 voor de begeleiding. Sterke punten volgens de cliënten:

Ketenpartnerstevredenheid

Om de best mogelijke zorg te bieden, hebben we samenwerkingspartners nodig. Fier deed in 2020 onderzoek naar de tevredenheid van haar ketenpartners. Doel van dit onderzoek: zicht krijgen op de tevredenheid over de samenwerking met Fier en eventuele 'blinde vlekken'. Er hebben 101 samenwerkingspartners meegewerkt aan het onderzoek. Zij gaven Fier gemiddeld een 7,5 als rapportcijfer.

Medewerkerstevredenheid / Werkklimaat

Voor het bieden van de best mogelijke zorg is Fier afhankelijk van de inzet van haar medewerkers. We vinden het belangrijk om een optimaal werkklimaat te creëren, zodat medewerkers met veel plezier hun werk kunnen doen en energie halen uit hun werk. Gelukkige medewerkers zijn succesvoller, gezonder, socialer, creatiever en meer betrokken bij hun werk. Daarom stimuleren wij een bedrijfscultuur waarin ruimte is voor zingeving, zelfontplooiing en autonomie. Naast een open aanspreekcultuur biedt Fier haar medewerkers verschillende mogelijkheden om hun mening te geven. Eén daarvan is het werkklimaatonderzoek. Dit is een onderzoek waarbij medewerkers anoniem hun waardering geven over de verschillende aspecten van hun werk. De input van onze medewerkers wordt afgezet tegen de scores van een normgroep en de uitkomsten worden gebruikt om het werkklimaat verder te verbeteren. In het werkklimaatonderzoek van 2021 gaven de medewerkers aan dat zij, ondanks corona, het werkklimaat bij Fier als positief ervaren. Ze zijn tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden en het toekomstperspectief binnen hun werk en de organisatie. Ook ervaren ze sociaal emotionele steun van hun werkgever. 

Suicidepreventiebeleid

Omdat we de best mogelijke zorg willen bieden, heeft Fier o.a. een duidelijke visie op suïcidepreventie en een helder suïcidepreventiebeleid. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren niet te maken gehad met suïcides onder onze cliënten. Omdat we continu onze zorg willen verbeteren, hebben we een beleidsplan ten aanzien van suïcidepreventie: Beleidsplan suicidepreventie 2021.   

Klokkenluidersreglement

Het klokkenluidersreglement draagt eraan bij dat Fier zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die in het belang van Fier handelen, bescherming genieten. Voor Fier is een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het klokkenluidersreglement draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie. Klokkenluidersreglement

Integriteit en omgangsvormen

Fier hecht zeer veel waarde aan een positief werk-, leef- en leerklimaat. We vinden het uitermate belangrijk dat onze medewerkers op een integere, respectvolle en prettige manier met elkaar en met cliënten omgaan. Integer gedrag staat aan de basis van alles wat wij doen, om zo ook recht te doen aan alle mensen voor en met wie wij werken. Hoe wij ons inspannen om integer gedrag te bevorderen wordt verder uitgelegd op deze pagina.