Zorgkwaliteit van Fier

Op deze pagina vind je alle informatie over de kwaliteit van onze zorg en hoe we die kwaliteit waarborgen.

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze zorg nog beter te maken. Daarom zijn wij gecertificeerd en voldoen we aan alle eisen die aan ons worden gesteld.

Landelijk gespecialiseerd aanbod

Fier is erkend zorgaanbieder. Dat betekent dat verschillende van onze zorgprogramma’s door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en GGZ Nederland erkend zijn als landelijk gespecialiseerd aanbod. Hierdoor mogen de politie, Openbaar Ministerie, gecertificeerde instellingen en (huis)artsen cliënten voor de volgende zorgprogramma’s direct doorverwijzen naar Fier.

Fier hanteert de Governance Code voor de zorg. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. 

Fier is HKZ-gecertificeerd voor de GGZ, Jeugdzorg, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang.

Fier heeft het keurmerk Veilig in de Vrouwenopvang.

Erkende zorgprogramma's:

Asja biedt veilige opvang, begeleiding en behandeling aan meiden in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die als gevolg van misleiding, dwang en/of geweld in de prostitutie terecht zijn gekomen of ernstig risico lopen hierin terecht te komen. Zowel Leeuwarden als Rotterdam heeft Asja-groepen waarin acht tot tien meiden per groep zitten.

Zahir biedt veilige opvang, begeleiding en behandeling aan meiden en vrouwen in de leeftijd vanaf 12 jaar uit eerculturen die op de vlucht zijn in verband met problemen rondom eer of meiden bij wie vermoedens spelen van radicalisering. De Zahir-groep zit in Leeuwarden.

Metta biedt veilige opvang, begeleiding en behandeling aan meiden in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar waarbij sprake is van complex trauma. De Metta-groepen zitten in Leeuwarden.

In Gaja (Intensief) Beschermd Wonen verblijven meerdere jonge meiden in de leeftijd vanaf 13 jaar. Hier wonen meiden die na een 24-uurs behandeling niet meer thuis kunnen wonen. Voor deze meiden is er geen plek in een gezinshuis/pleeggezin gevonden en/of is dit niet passend bij de situatie van het meisje.

In Gaja Begeleid Wonen verblijven meerdere jonge meiden in de leeftijd vanaf 18 tot en met 23 jaar samen in een huis voor wie de stap naar zelfstandig wonen nog te groot is en die naast intensieve begeleiding vaak ook nog behandeling nodig hebben.

Zowel Leeuwarden als Rotterdam heeft Gaja-groepen.

Klokkenluidersreglement

Uit het klokkenluidersreglement blijkt dat melders van een (vermoeden van een) misstand die in het belang van Fier handelen, bescherming genieten. Het is voor Fier belangrijk dat mensen intern melding kunnen doen van een vermoeden van een misstand, zodat we daarin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het klokkenluidersreglement draagt daaraan bij. Lees het klokkenluidersreglement hier (pdf).

Kwaliteitsstatuut

In het kwaliteitsstatuut wordt het zorgaanbod van Fier beschreven en wordt uitgelegd hoe wij de kwaliteit van die zorg waarborgen. Zo geven we inzicht in de manier waarop we zorg leveren. Ook wordt er in dit document aandacht geschonken aan de organisaties met wie we samenwerken. Lees het kwaliteitsstatuut hier (pdf)

Professioneel statuut

Binnen Fier werken medewerkers vanuit allerlei verschillende individuele specialismen aan een gemeenschappelijke taak: de best mogelijke zorg bieden aan onze cliënten. Om onze samenwerking aan die taak te garanderen, heeft Fier een integraal professioneel statuut ontwikkeld dat leidend is voor alle medewerkers van Fier die met cliënten werken. In dit professioneel statuut zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen in de samenwerking beschreven. Het professioneel statuut is van toepassing op alle afdelingen en alle professionals van Fier die cliëntgebonden contacten hebben. Wil je het professioneel statuut lezen? Stuur een e-mail naar onze afdeling Human Resources met een verzoek.

Tevredenheidsonderzoeken

Wij laten regelmatig onderzoek doen naar de tevredenheid van onze cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken verbeteren wij onze zorg en werkwijzen.

Meisje bij Fier

Resultaten tevredenheidsonderzoeken

In 2023 is bij Fier voor de achtste keer het leef- en leerklimaatonderzoek uitgevoerd. Uit het leef- en leerklimaatonderzoek van 2023 blijkt wederom dat de hulpverleners en docenten er bij Fier in zijn geslaagd om een positief leef- en leerklimaat neer te zetten op de groepen en in de klas. Ook de tevredenheid t.a.v. de leerbedrijven (Blooming Bakery, L.A.P. Atelier) is groot. Gemiddeld geven de jeugdigen in de residentiele voorzieningen Fier een 7,2 en de volwassenen geven Fier een 6,9. De Blooming Bakery in Capelle a/d IJssel krijgt een 9, de Blooming Bakery in Leeuwarden een 8,6 en het L.A.P. Atelier krijgt een 9,3 van onze cliënten. Cliënten zijn zeer positief over de ondersteuning van de leermeesters en de sfeer die zij weten neer te zetten.

We meten, analyseren en rapporteren de ervaringen van onze cliënten aan de hand van de Consumer Quality-index (CQi), een gestandaardiseerde systematiek. Als gemiddelde rapportcijfer voor de behandeling krijgt Fier in 2023 een 8,9 van haar cliënten. Meer informatie is te vinden in het informatieblad CQi 2023. Sterke punten volgens onze cliënten:

  • Voelen zich serieus genomen door de behandelaar;
  • Vinden dat ze makkelijk contact krijgen met de behandelaar;
  • Vinden dat de behandelaar zaken begrijpelijk uitlegt;
  • Ervaren dat zij kunnen meebeslissen in de behandeling en dat er rekening wordt gehouden met hun persoonlijke wensen.

Cliënten die ambulant begeleid worden krijgen aan het einde van hun hulpverleningstraject de vraag of ze een tevredenheidsvragenlijst willen invullen. Uit het onderzoek van 2023 naar deze vragenlijsten blijkt dat cliënten positief zijn over de begeleiding van Fier. Zij geven gemiddeld een 8,3 voor de begeleiding. Het overgrote deel van de cliënten geeft aan dat de doelen uit hun behandel- of hulpverleningsplan behaald zijn. Ook geven de meeste cliënten aan na de begeleiding van Fier voor nu geen verdere hulp nodig te hebben, en zich veilig te voelen na behandeling.

Om de best mogelijke zorg te bieden, hebben we samenwerkingspartners nodig. Fier deed in 2022 onderzoek naar de tevredenheid van haar ketenpartners. Doel van dit onderzoek: zicht krijgen op de tevredenheid over de samenwerking met Fier en eventuele verbeteringen. Er hebben 39 samenwerkingspartners meegewerkt aan het onderzoek. Zij gaven Fier gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer.

Naast een open aanspreekcultuur biedt Fier haar medewerkers verschillende mogelijkheden om hun mening te geven. Eén daarvan is het werkklimaatonderzoek. Dit is een onderzoek waarbij medewerkers anoniem hun waardering geven over de verschillende aspecten van hun werk. De input van onze medewerkers wordt afgezet tegen de scores van een normgroep en de uitkomsten worden gebruikt om het werkklimaat verder te verbeteren.
In het werkklimaatonderzoek van 2023 gaven de medewerkers aan dat zij het werkklimaat bij Fier als positief ervaren. Ze zijn tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden en het toekomstperspectief binnen hun werk en de organisatie. Ook ervaren ze sociaal emotionele steun van hun werkgever.

Meer informatie

Over Fier

Informatie over de geschiedenis, missie en visie van Fier

Organisatie

Informatie over de structuur en organisatie achter Fier

Hulpaanbod

Wil je weten welke hulp Fier biedt en voor wie? Lees hier verder.