Gezinsbenadering in de (forensische) zorg: een eerste verkenning

Auteurs: Ferdi Bekken, Floortje Kunseler & Geke Klapwijk

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit hulpverleners en behandelaren die werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW’s) en die werken met cliënten met een forensische titel.

Gezinsbenadering in de (forensische) zorg: een eerste verkenning

In de praktijk wordt geconstateerd dat bij de forensische doelgroep het contact tussen ouder en kind veelal (tijdelijk) is ontwricht of verstoord. Er is sprake van een instabiele thuissituatie, veel stress in de gezinnen of (tijdelijke) detentie als gevolg van het plegen van strafbare feiten. Wanneer er in de forensische zorg niet gezinsgericht wordt gewerkt, dreigt het contact tussen ouders en hun kind(eren) zelfs permanent te worden verbroken. Bovendien is er evidentie dat het stimuleren of opbouwen van het contact tussen de forensische cliënt en diens kind(eren) een positieve uitwerking kan hebben op het zorgtraject van de forensische cliënt én op het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen.   

Ondanks het belang van gezinsgericht werken, liet eerder onderzoek zien dat het familie- en naastenbeleid (waaronder het gezin) nog onvoldoende is ontwikkeld binnen de forensische zorg. Om gezinsgericht werken een stevige basis te geven binnen de forensische zorg is het belangrijk dat hieromtrent een breed gedragen visie ontwikkeld wordt. 

Resultaten

Met deze verkenning is een aanzet gedaan om bij te dragen aan de kennis- en beleidsontwikkeling op het gebied van een gezinsbenadering, door te kijken op welke wijze er binnen de forensische zorg meer gezinsgericht kan worden gewerkt. Werken volgens een gezinsbenadering betekent dat het gezin van de forensische cliënt centraal staat, waarbij de (individuele) cliënt wordt beschouwd als een onderdeel van het gezin én dat het gezin (waar mogelijk) een integraal onderdeel vormt van het zorgtraject. Hierbij moeten zoals gewoonlijk de risico’s in overweging worden genomen.  Het werken volgens een gezinsbenadering vraagt om multidisciplinaire, sectoroverstijgende samenwerking. Om ook zorg of ondersteuning te bieden aan gezinsleden kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om verbinding te zoeken of samen te werken met professionals vanuit verschillende disciplines en met verschillende expertises. Hierbij wordt aangestipt dat het huidige rapport een eerste verkenning betreft, waarvoor een beperkt aantal forensische cliënten en professionals zijn geïnterviewd. In het rapport staan meerdere aandachtspunten beschreven met het doel om gezinsgericht te werken. Dit is onderverdeeld in drie gebieden: in kaart brengen van de gezinssituatie en (on)veiligheid, ouderschap en contact(herstel) en versterken van het gezin ten behoeve van re-integratie. 

Eindproduct

Eindrapport gezinsbenadering in de (forensische) zorg: een eerste verkenning

Uitvoerende partij

Fier, in samenwerking met Hogeschool Leiden. 

Deel dit artikel: