Fier Rotterdam

Op onze locatie in Rotterdam bieden we ambulante hulp en gespecialiseerde opvang en behandeling.

Ambulante hulpverlening

Fier biedt in Rotterdam ambulante behandeling en begeleiding aan cliënten van 18 jaar en ouder die te maken hebben (gehad) met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Verder bieden we hulp aan kwetsbare gezinnen en onzichtbare kinderen, mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam vanuit het innovatiebudget.

Begeleiding en behandeling
Begeleiding en ondersteuning is flexibel en wordt afgestemd op wat er nodig is. Er wordt gewerkt met allround hulpverleners (HBO+ opgeleid), orthopedagogen, basispsychologen, klinisch kinder- en jeugdpsychologen en gz-volwassen- en systeemtherapeuten.
Er wordt intensief samen gewerkt met Veilig Thuis, (gezins)voogden, wijkteams en (kinder)artsen. Er zijn altijd ‘vinger aan de pols’-contacten.

Behandeling is afhankelijk van de bevindingen tijdens de intake. Dit kan een individuele behandeling zijn en/of systeembehandeling en/of een groepsbehandeling. De meest voorkomende behandelingen zijn psycho-educatie gericht op het vergroten van de kennis en coping m.b.t. de gevolgen van het trauma en ontstane klachten, behandelingen gericht op het verbeteren van de emotieregulatie en het zelfbeeld, traumabehandeling en systeemtherapie.

Hulp aan kwetsbare gezinnen en onzichtbare kinderen
Dit project is gericht op kinderen van -9 maanden t/m 6 jaar die opgroeien in zeer kwetsbare gezinnen c.q. die een hoog risico hebben op trauma gerelateerde problematiek..We richten ons op één- en tweeoudergezinnen die  bekend zijn bij de (hulpverlenings) instanties vanwege huiselijk geweld of (vermoedens van) kindermishandeling; gezinnen die onder toezicht van de kinderbescherming staan; en op ouders met een langdurige hulpverleningsgeschiedenis die teruggaat tot in hun kindertijd (bijvoorbeeld ouders die in de residentiele jeugdzorg hebben gezeten).
 

Opvang- en behandelvoorzieningen

Asja Rotterdam is een veilige gespecialiseerde opvang- en behandelvoorziening en biedt veilige opvang, begeleiding en behandeling voor meisjes en jonge vrouwen van 12 t/m 23 jaar die als gevolg van misleiding, dwang en/of geweld in de prostitutie terecht zijn gekomen, of ernstig risico lopen om hierin terecht te komen vanwege hun contacten met loverboys/ pooierboys en andere foute contacten
Asja Rotterdam omvat een geïntegreerd behandelprogramma voor open jeugdhulp én jeugd-ggz, waar opvang, behandeling, onderwijs en een veilige terugkeer naar huis en in de samenleving geboden wordt.

Metta biedt veilige opvang, begeleiding en behandeling aan meiden in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar waarbij sprake is van complex trauma. De meeste meiden starten met een 24-uurs verblijf en gaan dan terug naar huis, naar een andere vervolg opvang, of ze gaan naar beschermd wonen en daarna begeleid wonen en uiteindelijk krijgen ze nazorg. 

Gaja biedt beschermd wonen middels intensieve ondersteuning aan meiden vanaf 16 jaar. In Gaja wonen meerdere jonge meiden samen in een huis voor wie de stap naar zelfstandig wonen nog te groot is en die naast intensieve begeleiding vaak ook nog behandeling nodig hebben. Het uitgangspunt bij Gaja is dat meiden er naar toe werken om zo gewoon mogelijk te leven, dat ze leren verantwoording te nemen voor hun eigen veiligheid en relaties. Het gaat om het doorbreken van oud gedrag en patronen die terugvalrisico met zich meebrengen. In Gaja verblijven meiden gemiddeld 9 tot 12 maanden.

Contact locatie Rotterdam

Van Langendonckstraat 51
3076 SH Rotterdam


Voor meer informatie, advies en aanmeldingen kunt u bellen met onze afdeling Advies & Aanmeldingen 088 - 20 80 000 of mailen naar

Voor algemene vragen kunt u bellen met 088- 208 00 05.