chat

Huiselijk geweld

Een miljoen mensen in Nederland worden jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld wordt gemiddeld pas na vierendertig mishandelingen aangifte gedaan. De opdracht van Fier is: het voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Huiselijk geweld raakt het hele gezin. Daarom richten we onze behandeling en begeleiding, wanneer dat mogelijk is, op het hele gezin. 
Deze cliënten zijn kwetsbaar voor revictimisatie (herhaald slachtofferschap), recidive en intergenerationele overdracht van geweld. Ze kampen met klachten, problemen en stoornissen als gevolg van traumatische gebeurtenissen en hebben ondersteuning nodig bij het op poten zetten van hun leven.

 

vierkant-spanning in huis

Het aanbod van Fier

Onze hulpverlening (ambulante begeleiding, behandeling en residentiële behandeling) op het gebied van huiselijk geweld bieden wij voor de regio Friesland. Verder bestaat ons aanbod landelijk uit: advies en consultatie, voorlichting, laagdrempelige hulpverlening via onze chat.

Behandeling en begeleiding
We helpen bij verwerking, het vergroten van zelfvertrouwen, we kijken naar achterliggende problematiek (zoals traumatische ervaringen) en we regelen praktische hulp als dat nodig is. Samen met onze cliënten kijken we naar wat er nodig is voor herstel en een leven zonder geweld.
Voor kinderen/jongeren die getuigen waren van huiselijk geweld, bieden we trainingen in groepen die hen bewustmaakt van de gevoelens die ze onder druk van de omstandigheden hebben weggestopt. Ook bieden we behandeling om de voor hen traumatische ervaringen te verwerken.
Plegers van geweld bieden we behandeling die gericht is op het voorkomen van verder geweld. We kijken naar hoe het kan dat de spanning oploopt en er agressie ontstaat. We kijken altijd naar de oorzaak van dit gedrag, want daar ligt de sleutel tot verandering.  

Hulp bij huiselijk geweld
Fier biedt outreachende hulp binnen 24 uur aan gezinnen bij huiselijk geweld. Het betreft zaken/casussen die vanwege huiselijk geweld gemeld worden bij de politie.Na screening bij Veilig Thuis wordt de zaak gematcht aan de best passende instelling/hulpverlening. Fier neemt met name de complexe geweldsproblematiek bij gezinnen met kinderen, mensenhandel, eergerelateerd geweld, complexe scheidingen en ouderen in behandeling. Fier is verantwoordelijk voor het casemanagement in geval van een huisverbod. 

Blijf van m’n Lijf 
Blijf biedt, op een anonieme locatie, opvang en (intensieve) begeleiding en behandeling aan vrouwen en hun kinderen die ernstig worden bedreigd of een situatie van geweld zijn ontvlucht. Het gaat om vrouwen in de zwaarste categorie van onveiligheid, de zogenaamde ‘code rood’ situaties uit de risicoscreening van Jonkers Verwey. Meer informatie.

Vragen, advies nodig of meer informatie?

U kunt 24/7 contact opnemen met medewerkers van ons team Advies & Aanmelding op

088 - 20 80 000 stuur een e-mail