Seksuele uitbuiting of misbruik (hulp voor jongens)

Hulp voor jongens bij seksuele uitbuiting en misbruik

Gespecialiseerde opvang en behandeling voor jongens in een 7x24 uur setting.
Fier opent in februari 2019 een specialistische opvang- en behandelvoorziening voor jongens in Leeuwarden. De behandelgroep bestaat uit vier jongens van 12 tot 16 jaar met een voorgeschiedenis van verwaarlozing, mishandeling, (seksueel) misbruik, (seksuele) uitbuiting, geweld en bedreiging. Er kan ook sprake zijn van signalen c.q. sterke vermoedens van misbruik, uitbuiting en andere vormen van geweld.
 
Bedreiging en geweld kunnen eerder in het leven van een jongen hebben plaatsgevonden maar kunnen ook  actueel zijn.
 
High intensive care & high safety
De behandelgroep is onderdeel van het high intensive care & high safety programma van Fier.
Naast gespecialiseerde behandeling (onder andere Intensieve Trauma Behandeling) is er sprake van een hoog niveau van veiligheid en bescherming in een open setting. Bescherming en veiligheid worden gerealiseerd vanuit het concept ‘relationele beveiliging’ en zijn kindvriendelijk en traumasensitief.
Naast behandeling en bescherming biedt Fier vanaf dag één een onderwijsprogramma op maat. Jongens kunnen op hun eigen niveau onderwijs volgen dat aansluit op eerder genoten onderwijs.
 
Landelijke erkenning
RAVI is opgenomen in het Landelijk Transitie Arrangement Jeugd van de Nederlandse gemeenten. Dat wil zeggen dat jongens uit heel Nederland aangemeld kunnen worden.

Doelgroep
De doelgroep bestaat o.a. uit jongens die een reactieve hechtingsstoornis dan wel vroegkinderlijk trauma hebben ontwikkeld op grond van verwaarlozing, mishandeling of misbruik. Zij hebben mogelijk ook ontwikkelingsstoornissen, al dan niet in combinatie met eerder genoemde vroegkinderlijke traumatisering. Ten gevolge van wat de jongens hebben meegemaakt is er mogelijk sprake van licht externaliserende problematiek en van internaliserende problematiek zoals somberheid,  angsten, PTSS en/of leerproblematiek. Er kan sprake zijn van een licht verstandelijke beperking. De lijdensdruk is hoog en er is sprake van probleembesef. Er kan bij de ouders sprake zijn van psychiatrische of andere problematiek maar deze staat het werken met het gezinssysteem niet in de weg.
 
Indicaties
De doelgroep kan als volgt worden beschreven. Jongens met gedragsproblemen in combinatie met een of meer van de volgende kenmerken:
- (vroegkinderlijke) traumatisering;
- PTSS-klachten;
- slachtofferschap in sociale contacten;
- suïcidale gedachten;
- wisselende motivatie voor behandeling;
- geringe agressie regulatie problemen: er is nog geen sprake van dadergedrag;
- ambulante hulp laat onvoldoende resultaat zien;
- er is sprake van een onveilige, een misbruik- of uitbuitingssituatie (thuis, buitenshuis of in een instelling waar een jongen verblijft).
- het systeem is bereid mee te werken en ook bereid regelmatig naar Friesland te komen.

Contra-indicaties
- anti-sociaal c.q. dadergedrag.
- suïcidaliteit en wegloopgedrag als coping.

Intake
Er wordt een intake en assessment afgenomen om na te gaan of het aanbod past bij de hulpvraag van de jongen en om faalervaringen en overplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen (matched care: direct de juiste zorg).
De intake wordt uitgevoerd aan de hand van het TAP-model[1]. Het assessment bestaat uit:
- een actuarieel gedeelte (dossieranalyse);
- een gesprek met de jongen en zijn ouders;
- een risicotaxatie.

Bij het ontbreken van actuariele gegevens kunnen wij niet opnemen. 

Vragen, advies nodig of meer informatie?

U kunt 24/7 contact opnemen met medewerkers van ons team Advies & Aanmelding op

088 - 20 80 000 stuur een e-mail